hhg5fdh4k3j

Senátní vlogy

 

Krajské vlogy

 

 

Proč kandiduji do Senátu

Kdo jsem?
Bude mi 42 let a trvalé bydliště mám v Buštěhradě. Vystudoval jsem elektrotechnickou fakultu na ČVUT – výpočetní techniku a následně inženýrský obor Ekonomika a řízení.
Během studia jsem prošel řadou krátkodobých praxí – od skladníka, prodavače zmrzliny až po člena týmu tvořícího software pro banky. Získal jsem zkušenosti i jako asistent poslance.
Od roku 2002 jsem pracoval jako technik a správce sítě. Později na pozici vedoucího úseku organizačně technického zabezpečení informačního systému.
Po volbách v roce 2012 jsem se stal uvolněným radním pro oblast kultury a památkové péče Středočeského kraje.

Jako student jsem v roce 1995 vstoupil do Komunistické strany Čech a Moravy. Zapojil jsem se do řady kampaní a iniciativ – od hnutí proti školnému, za bezplatnou městskou dopravu, přes Iniciativu proti rasismu až po hnutí proti válkám i proti církevním restitucím. Jsem druhé období zastupitelem Středočeského kraje, do kterého kandiduji i nyní.

Jsem rozvedený, mám desetiletého syna. Součástí rodiny je i pes Bibi a andulka Adriana. Ve svém volném čase se věnuji astronomii, elektrotechnice, počítačům, politice, četbě, hře na kytaru, přírodě. V létě jsem jezdíval i jako vedoucí na dětské tábory, ale nyní se nejvíce věnuji své rodině a práci pro lidi.

...a proč Vás oslovuji?!
Mám odvahu se zdravě poprat se současnou, lidmi pohrdající, zkostnatělou politickou elitou. Politika má sloužit lidem a ne být sprostým slovem. Mám chuť dokázat, že i zákonodárné orgány mohou být blíže k lidem, naslouchat jim a rozumět jim.
Chci posunout Senát skutečně doleva tak, aby nemohly být přijímány protilidové zákony sloužící hrstce předem vyvolených.

A co chci v politice prosadit?
Dlouhou dobu je mým životním krédem: „Chceme-li změnit svět, musíme měnit nejprve sami sebe.“
Vnímám velmi kriticky stav dnešní civilizace a po prvotním, spíše citovém nadšení a následném vzdělávání si stále více uvědomuji nutnost zásadních změn společnosti. I proto jsem se zapojil do řad Komunistické strany Čech a Moravy. Přes řadu kritických pohledů na vlastní minulost (kterou ale nezměním) vnímám, že jako komunisté máme pozitivní vizi budoucnosti, která je nejen reálná, ale s ohledem na možné sebezničení lidstva i nutná.
Komunisté ale nemají jen dlouhodobý cíl, ale i konkrétní řešení pro současnost, která mohou pomoci „dolním“ deseti milionům.
Řešení, na kterých je třeba pracovat i v zastupitelských orgánech – na krajích, ale zejména v Poslanecké sněmovně a Senátu.
Do senátních voleb jdu s heslem „Důstojný život, bezpečný svět“, protože si myslím, že člověk, který chce pracovat, by práci mít měl, stejně tak i odpovídající mzdu a důstojné podmínky pro život svůj i svých blízkých.
Bezpečný a mírový svět, kvalitní a dostupný zdravotní, sociální a vzdělávací systém, systematická dopravní obslužnost, ochrana životního prostředí, dostupnost kulturního, sportovního a  volnočasového vyžití, podpora regionálního rozvoje a kvalitních domácích produktů, důstojné a při tom aktivní stáří, to je nejlepší prostředí pro společnost, rodinu i jednotlivce.

Ke stažení fotky, letáky

Volby do krajů


Volby do Senátu

Program

Program KSČM

pro volby do krajského zastupitelstva Středočeského kraje v roce 2016

(ke stažení v pdf zde)

 

 

 

Naši zastupitelé, zvolení na kandidátkách KSČM, po celou dobu svého působení v rámci krajského zastupitelstva vždy a za všech okolností zodpovědně chránili, obhajovali a i nadále budou obhajovat zájmy nás - Středočechů.

 

Především zásluhou mimořádné přízně Vás voličů mají tu možnost spolurozhodovat ve všech otázkách při zabezpečování činností kraje. Díky tomu se podařilo splnit nejedno předsevzetí volebního programu KSČM – především v oblastech zdravotnictví, sociálních péče, kontrolní činnosti i boje s korupcí.

 

Stále však zbývá nemálo úkolů, které je třeba dořešit, aby se lidem ve Středočeském kraji žilo lépe. Předkládáme Vám proto teze našeho volebního programu, které tuto laťku náročnosti ještě povýšily. Záleží ale jen na Vás - voličích, zda nám umožníte svými hlasy naše náročná předsevzetí naplnit. Komunisté své sliby plní a budou plnit i nadále!

 

Jsme jediná nezkorumpovaná politická strana, která si váží pracovitých a snaživých lidí. Zásadně odmítáme miliardové dary církvím a zásadně nesouhlasíme s jejich další podporou ze strany zastupitelských orgánů kraje, obcí či měst. Nepodporujeme zbohatlíky, kteří rozkradli půdu, lesy, vodu, fabriky či bytový fond.

 

Nesouhlasíme s tím, jak vláda ČR a rozhodující síly v Evropské unii přistupují k řešení nebezpečné situace placené a organizované Spojenými státy americkými, vyprovokovaného exodu arabského a afrického obyvatelstva do Evropy. I ve Středočeském kraji musíme přijmout opatření chránící ekonomické, společenské a kulturně historické prostředí respektující životní styl občanů - národností, zde dlouhodobě žijících. Volme mír, klid na práci i jistotu bezpečného života. Volme proto kandidáty Komunistické strany Čech a Moravy.

 

DEJTE svým hlasemZELENOU našim společným PRIORITÁM!

 

Zdravotnictví

 

a dostupnosti specializované lékařské péče rovnoměrně rozložené v rámci kraje s hospodárným využitím moderní lékařské techniky;

 

a motivačním programům pro chybějící profese lékařů a zdravotních sester s cílem plného personálního obsazení v zařízeních zdravotních služeb;

 

a rozvoji pohotovostních zdravotních služeb a stanic lékařské první pomoci;

 

a rozvoji specializované péče zaměřené na seniory s Alzheimerovým a Parkinsonovým onemocněním a na onkologicky nemocné;

 

a zřízení dalších Alzheimercenter se specializovanou a plně hrazenou komplexní zdravotní péčí, která umožní zkvalitnění života pacientů a jejich rodin.

 

Na prvním místě člověk, ne zisk!

 

Náš kraj – místo zdraví, rozvoje a kultury!

 

Dostupnost lékařské péče!

 

 

 

Sociální věci

 

a místo dávek – práci a tím důstojný život;

 

a rozvoj a péče o harmonickou rodinu;

 

a sociální služby zaměřené tak, aby byly dostupné všem potřebným;

 

a rozvoj sociálního bydlení pro mladé rodiny, seniory a pro řešení mimořádných situací;

 

a modernizace a výstavba nových obecních i krajských sociálních bytů;

 

a mimořádná pozornost nejstarší generaci a jejímu komplexnímu zabezpečení;

 

a podpora převodů objektů v majetku Středočeského kraje na města a obce s cílem jejich využití například jako Domů s pečovatelskou službou;

 

a kontrola, zda vynaložené finanční prostředky do sociální oblasti jsou užívány hospodárně a ve prospěch těch, komu jsou určeny.

 

Za všestrannou péči o děti a seniory!

 

Bezplatná zdravotní péče, bezplatné školství!

 

Péče o nejstarší generaci – dík a úcta!

 

 

 

Bezpečnost

 

a realizace takových opatření, která sníží nebezpečí povodní a zvýší tak ochranu majetku občanů, obcí a kraje;

 

a zvýšení požární bezpečnosti v obcích (např. zvyšující se podporou činnosti SDH);

 

a posílení složek integrovaného záchranného systému a Policie ČR účelově vázanými dotacemi (např. na služby v ulicích, zřizováním služeben, modernizací jejich vybavení, apod.);

 

a bezpečný život občanů kraje i jeho návštěvníků. Úsilí o značku „Bezpečný kraj“, která na odborném základě posuzuje a řeší všechny nebezpečné situace;

 

a zásadní nepřipuštění jakéhokoliv bezpečnostního rizika včetně přílivu imigrantů, narušujícího kulturně společenské, zdravotní a bezpečnostní standardy obyvatel našeho kraje;

 

a zvýšení spolupráce s Policií České republiky (bezpečný kraj), především s ohledem na umístění záchytných táborů na území našeho kraje;

 

a podpora uprchlíkům, ale v místech, odkud přicházejí. Nejsme pro přesídlení třetího světa do Evropy formou ekonomické migrace a islamizaci české kultury;

 

a potírání obecné i hospodářské kriminality, drogové závislosti, chuligánství, gamblerství, šikany, násilí na dětech, ženách, podvodů na seniorech, apod.;

 

a opatření zvyšující bezpečnost na chodnících a silnicích ve Středočeském kraji zaměřených především na ochranu dětí a seniorů;

 

a nulová tolerance terorismu a projevům neofašismu.

 

Středočeský kraj - bezpečný most hlavního města!

 

Bezpečný kraj – náš cíl!

 

 

 

Sport a tělovýchova

 

a propojení všech spolkových činností v obcích zaměřených na sport s obdobnými aktivitami místních škol a učilišť;

 

a budování infrastruktury tělovýchovných a sportovních zařízení včetně zajištění jejich provozu, údržby a obnovy, aby občané (zejména děti a mládež) měli kde sportovat;

 

a vícezdrojové financování činnosti sportovních center, zejména olympijských sportů;

 

a veřejné ocenění mimořádných sportovních výkonů či úspěchů sportovců a sportovních kolektivů kraje včetně jejich dobrovolných organizátorů.

 

Dostupné sportování pro všechny – cesta ke zdraví!

 

Stop drogám - zelenou sportu a tělovýchově!

 

 

 

Kultura a památková péče

 

a bezplatné či symbolické vstupné do krajských kulturních zařízení (muzea, památky, apod.) především v rámci Dnů otevřených dveří kraje, Muzejních nocí, Mezinárodního dne muzeí, Dnů evropského dědictví...

 

a zpřístupnění dalších zrekonstruovaných objektů, expozic a sbírek zdravotně hendikepovaným vybudováním bezbariérových opatření. Využitím evropských fondů, pomocí digitalizace, webových aplikací, modernizací depozitářů a zavedením navigačního systému umožnit, aby se sbírky staly dostupnými také pro nevidomé;

 

a zatraktivnění krajských zařízení dalším obohacením samotných programů a doprovodných služeb;

 

a navýšení podpory městským a obecním knihovnám;

 

a podpora volnočasových kulturních center a aktivních forem kultury a sportu především pro mladou generaci;

 

a vytvoření programu „Kultura do škol“ podporujícího kulturní vyžití a estetickou výchovu mladých;

 

a zavedení systému slevových karet pro turisty - občany kraje, seniory a rodiny s dětmi;

 

a vytvoření dlouhodobých Koncepcí podpory významných festivalů a kulturních akcí v kraji.

 

Dostupná kultura pro všechny!

 

Člověk je víc než peníze a majetek!

 

 

 

Výchova, vzdělání a zaměstnanost

 

a zvýšení kvality vzdělání i celého systému školství v souladu s aktuálními požadavky společnosti;

 

a rozvoji učňovského školství a větší spolupráci učilišť se zaměstnavateli;

 

a zajištění co největšího počtu prvních nástupnických pracovních míst pro absolventy škol; k tomu vytvoříme pilotní projekty s finanční podporou kraje;

 

a dostatečný nárůst počtu míst v mateřských školách. Podpoříme znovuvybudování sítě jeslí a rozšíření mateřských center;

 

a více prostředků do oblasti zdravého rozvoje dětí; nebráníme se diskusi o bezplatném stravování dětí na školách či bezplatných školách v přírodě;

 

a mimoškolní zájmová činnost dostupná všem, která je cestou k prevenci v boji s drogovou závislostí u mládeže;

 

a vytváření podmínek pro účelné využití volného času dětí a mládeže jako nejdůležitější cesty k předcházení kriminality a drogové závislosti;

 

a rozvoj aktivních forem kultury a sportu;

 

a podpora investic s cílem vzniku nových pracovních příležitostí.

 

Investice do vzdělání se vyplatí!

 

Péče o děti – investice do budoucnosti!

 

Zájmová činnost = všestranný rozvoj dětí!

 

 

 

Doprava

 

a trvalý rozvoj veřejné hromadné dopravy, její dostupnost pro všechny občany při cestování do škol, za prací, k lékaři i za kulturním a sportovním vyžitím a rekreací;

 

a dokončení prací na společném integrovaném systému hromadné dopravy v rámci Středočeského kraje a Prahy, které jsme v uplynulém období započali, s cílem: jedna jízdenka, jeden tarif, jeden jízdní řád a jedna síť na celém území. Zapojení celého kraje do tohoto systému;

 

a rozvoj systému slev zejména pro pravidelně dojíždějící žáky, studenty a zaměstnance. Podpoříme dopravu pro seniory zdarma;

 

a zlepšení celkové kultury cestování, nastavení standardů kvality cestování u dopravců, pravidelná kontrola jejich dodržování;

 

a modernizace a další rozvoj železniční dopravy; využití všech možností k obnově vozového parku na dráze; modernizace trati Praha – Kladno s odbočkou na letiště v Ruzyni; podpora funkčního propojení stávajících tratí - například tzv. Všejanskou spojkou; vyžadování včasných oprav a dostatečné údržby všech tratí;

 

a maximální využití Integrovaných teritoriálních investic (ITI) v programovém období 2014-2020 k budování komplexně vybavených spádových parkovišť u železničních stanic;

 

a podpora výstavby nových železničních zastávek a oprava těch stávajících;

 

a budování „Pražského okruhu“ a urychlování příprav výstavby dálnice D3 na území kraje;

 

a zásadní zlepšení oprav a údržby silnic 2. a 3. třídy, které má kraj ve správě;

 

a vypracování a zveřejnění dlouhodobého a kvalifikovaného harmonogramu oprav mostů, které jsou v současnosti ve velice neutěšeném stavu; pokračování ve výstavbě silničních obchvatů měst a obcí;

 

a zavedení přísnějších opatření pro průjezd kamionů a těžkých nákladních automobilů naším krajem (např. silniční váhy, úprava dopravního značení, mýtné, atd.); podpora projektů umožňujících přesun tranzitní kamionové dopravy přes kraj po železnici;

 

a obnova rozumného rozvoje letiště v Milovicích, které podporujeme jako letiště kraje;

 

a podpora rozvoje lodní dopravy v kraji budováním veřejných přístavišť na Labi, která napomohou k rozšíření turistického ruchu, zvýšení podnikatelské aktivity a tím ke vzniku nových pracovních míst;

 

Dostupnost veřejné hromadné dopravy všem!

 

Cestujme bezpečně, rychle a levně!

 

 

 

Rozvoj měst a obcí

 

a zvýšení investic do obcí, příprava jejich realizace včetně kontroly nad vynakládanými prostředky;

 

a podpora rozvoje malých obcí, především budováním jejich základní infrastruktury (osvětlení, chodníky, kanalizace, vodovod, atd.);

 

a vytváření podmínek pro rozvoj volnočasových aktivit, vznik spolků a obnovu místních kulturních tradic;

 

a zapojování mladých lidí do řešení problematiky v obcích; obnova vzájemné důvěry mezi generacemi;

 

a vytváření „samoobslužných“ knihoven v malých obcích.

 

a větší propojení přímé a zastupitelské demokracie

 

a přijetí zákona o obecném referendu

 

Důstojný život pro všechny!

 

Žádné dary církvím!

 

 

 

Životní prostředí

 

a podpora projektů EVVO (environmentální vzdělávání, výchova a osvěta) zvyšujících společenskou povědomost o ochraně životního prostředí, především na školách;

 

a ochrana zemědělského a lesního půdního fondu, opatření zabraňující erozi půdy, výsadba zeleně, zvýšení péče o vodní toky a plochy;

 

a ochrana krajiny před devastační činností člověka (např. důkladná údržba okolí silnic a cest);

 

a přijímat a realizovat taková opatření, která budou důsledně dbát na to, aby se co nejvíce vody zadrželo v krajině. Pro udržení života na zemi, je nezbytně nutné urychleně řešit a vyřešit stoupající problém s nedostatkem vody (např. výstavbou a obnovou rybníků, omezením záboru zemědělské půdy, pěstováním plodin, které přispívají k propustnosti zemědělské půdy, apod.);

 

a podpora urychleného dobudování a zahájení výstavby dalších kanalizací v obcích pomocí posílených cílených dotačních programů;

 

a příprava nového zákona o skládkování (spolupráce kraj, obec, občan).

 

Voda je život - udržme si ji v krajině!

 

Naším cílem je zdravá krajina!

 

 

 

Regionální rozvoj

 

a zabraňovat nekoordinované a nekontrolovatelné výstavbě „satelitních městeček“, která významnou měrou negativně ovlivňují ráz krajiny, českého venkova;

 

a podpora rozšiřování a údržbu obecních lesů včetně jejich ochrany;

 

azpřísnění legislativní úpravy v oblasti ochrany půdního fondu;

 

a specifikace dotačních titulů s ohledem na zajištění alespoň minimální doporučené občanské vybavenosti.

 

Konec záborům orné půdy, již ani hektar nazmar!

 

 

 

Rozvoj podnikání

 

a podpora malým a středním podnikatelům přímo v místech;

 

a navrhneme aktualizaci územních plánů. Obcím, které v nich mají zahrnuto vybudování rozlehlých průmyslových a skladových areálů na zemědělských půdách, nepodpoříme poskytování dotací;

 

a zlepšení podmínek českého zemědělství i českého potravinářského a zpracovatelského průmyslu s důrazem na zajištění potravinové soběstačnosti a zvýšení kvality potravinářského zboží;

 

a podpora vzniku a rozvoje družstevních a komunálních podniků;

 

a zajištění skutečně rovných příležitostí pro všechny.

 

Zelenou každé poctivé práci!

 

Podpora kvalitním domácím potravinám

 

 

 

Zahraniční spolupráce

 

a odmítání účasti naší armády v dalších intervenčních misích a podpora snah o její okamžité stažení ze současných;

 

a další rozvoj družební spolupráce se všemi zahraničními partnery, kterou lze využít především ke zvyšování vzdělanosti středočeské mládeže, obchodní a podnikatelské spolupráci a rozvoji vzájemného turistického ruchu;

 

a podpora praktických i vzdělávacích stáží našich starostů i předních úředníků u našich zahraničních partnerů, vedoucí především ke zvýšení kvality služeb občanům, snížení byrokracie a zamezení korupce.

 

Ne cizím vojenským základnám!

 

ano rozvoji mezinárodní spolupráce!

 

 

 

Hospodaření kraje

 

a efektivní provoz všech krajských zařízení přes program investic do budoucích úspor (např. v oblasti energetiky);

 

a podpora projektu participačního rozpočtu;

 

a pokročilý systém řízení investic pod veřejnou kontrolou;

 

a nepřipuštění neopodstatněného zadlužování kraje. Dokázali jsme dluhy kraje snížit;

 

a jasná pravidla pro přidělování dotací z kraje a jejich následná kontrola;

 

a opatření vedoucí k ještě větší transparentnosti procesů na kraji („rozklikávací“ rozpočet apod.);

 

a omezení byrokracie a efektivní fungování státní a veřejné správy.

 

Víme, jak dál!

 

Důsledný boj s korupcí a hospodářskou kriminalitou!

 

 

 

Kontrolní činnost

 

a zkvalitnění kontrolní činnosti v oblasti investičních staveb kraje, a to přímo během jejich realizace a bezprostředně po jejich dokončení;

 

a vypracování jasných pravidel pro přidělování dotací z kraje, včetně dotací z fondu hejtmana; prověřování údajů uvedených v žádostech a zpětná kontrola hospodárného využití poskytnutých finančních prostředků;

 

a zlepšení přípravy investičních akcí;

 

a ustavení „Horké linky“ pro kritické připomínky občanů.

 

Před těžkostmi neuhneme!

 

 

 

Majetek kraje

 

a krajský majetek nemusí vydělávat, ale musí sloužit občanům kraje a jeho rozvoji;

 

a využití zbytného majetku ve prospěch sociálních věcí, kultury, tělovýchovy, boje s drogovou závislostí, rozvoje turismu i odpočinku;

 

a o majetek kraje se budeme starat s maximální mírou zodpovědného hospodáře v koordinaci se zastupitelstvem příslušné obce.

 

Komunisté sliby plní!

 

Středočeský kraj – dobrá adresa pro pracovité lidi!

 

Volte mír, klid na práci a jistotu bezpečného života!

 

Volte kandidáty KSČM!

 

Mé priority v Senátu

"Důstojný život, bezpečný svět!"

Tři priority pro region

Doprava

 • Zelenou stavbě severní části pražského okruhu, obchvatům Mělníka, Brandýsa nad Labem a dalších měst.

 • Zelenou další integraci hromadné dopravy s důrazem na dopravu ekologickou.

 • Červenou tranzitní nákladní dopravě přes obce.

 

Zemědělství a životní prostředí

 • Zelenou potravinové bezpečnosti a soběstačnosti, kvalitním regionálním potravinám.

 • Zelenou využití Labe, Vltavy, přírodních a kulturních krás pro cestovní ruch, ochraně přírodních zdrojů vody.

 • Červenou záborům zemědělské půdy.

 

Infrastruktura a rozvoj

 • Zelenou výstavbě škol, školek, dětských hřišť a volnočasových kulturních center.

 • Zelenou dalšímu rozvoji sítě zdravotníckých zařízení a sociálních služeb.

 • Červenou církevním restitucím, korupci a spekulacím místo chytrých a kraj rozvíjejících investic.

 

Tři priority pro naší zem


Důstojnost

 • Zelenou práci místo dávek a za poctivou práci odpovídající mzdu, minimální mzdu 14 000 Kč.

 • Zelenou důstojné penzi za celoživotní práci (minimální důchod odpovídající alespoň polovině průměrné mzdy – 13 000 Kč), zelenou rovnému postavení žen a posílení pozice rodiny.

 • Červenou zvýhodňování elit. Ať platí bohatí – přesun daňové zátěže z nepřímých na přímé daně.


Bezpečnost

 • Zelenou řešení migrace odstraňováním příčin krize v místě vzniku a zejména na náklady viníků.

 • Zelenou posilování spolupráce krajů a obcí s Policií ČR a dalšími složkami integrovaného záchranného systému.

 • Červenou válkám, terorismu, kriminalitě, drogovým mafiím, šikaně.


Vzdělanost

 • Zelenou kvalitnímu a dostupnému vzdělání se širokým základem bez školného a dalších plateb.

 • Zelenou podpoře technických oborů a učňovského školství.

 • Červenou inkluzi chudých s handicapovanými, zatímco bohatí budou mít soukromé elitní školy.

 

Wednesday the 17th. (c) 2012-2024 Zdeněk Štefek