hhg5fdh4k3j

Program

Program KSČM

pro volby do krajského zastupitelstva Středočeského kraje v roce 2016

(ke stažení v pdf zde)

 

 

 

Naši zastupitelé, zvolení na kandidátkách KSČM, po celou dobu svého působení v rámci krajského zastupitelstva vždy a za všech okolností zodpovědně chránili, obhajovali a i nadále budou obhajovat zájmy nás - Středočechů.

 

Především zásluhou mimořádné přízně Vás voličů mají tu možnost spolurozhodovat ve všech otázkách při zabezpečování činností kraje. Díky tomu se podařilo splnit nejedno předsevzetí volebního programu KSČM – především v oblastech zdravotnictví, sociálních péče, kontrolní činnosti i boje s korupcí.

 

Stále však zbývá nemálo úkolů, které je třeba dořešit, aby se lidem ve Středočeském kraji žilo lépe. Předkládáme Vám proto teze našeho volebního programu, které tuto laťku náročnosti ještě povýšily. Záleží ale jen na Vás - voličích, zda nám umožníte svými hlasy naše náročná předsevzetí naplnit. Komunisté své sliby plní a budou plnit i nadále!

 

Jsme jediná nezkorumpovaná politická strana, která si váží pracovitých a snaživých lidí. Zásadně odmítáme miliardové dary církvím a zásadně nesouhlasíme s jejich další podporou ze strany zastupitelských orgánů kraje, obcí či měst. Nepodporujeme zbohatlíky, kteří rozkradli půdu, lesy, vodu, fabriky či bytový fond.

 

Nesouhlasíme s tím, jak vláda ČR a rozhodující síly v Evropské unii přistupují k řešení nebezpečné situace placené a organizované Spojenými státy americkými, vyprovokovaného exodu arabského a afrického obyvatelstva do Evropy. I ve Středočeském kraji musíme přijmout opatření chránící ekonomické, společenské a kulturně historické prostředí respektující životní styl občanů - národností, zde dlouhodobě žijících. Volme mír, klid na práci i jistotu bezpečného života. Volme proto kandidáty Komunistické strany Čech a Moravy.

 

DEJTE svým hlasemZELENOU našim společným PRIORITÁM!

 

Zdravotnictví

 

a dostupnosti specializované lékařské péče rovnoměrně rozložené v rámci kraje s hospodárným využitím moderní lékařské techniky;

 

a motivačním programům pro chybějící profese lékařů a zdravotních sester s cílem plného personálního obsazení v zařízeních zdravotních služeb;

 

a rozvoji pohotovostních zdravotních služeb a stanic lékařské první pomoci;

 

a rozvoji specializované péče zaměřené na seniory s Alzheimerovým a Parkinsonovým onemocněním a na onkologicky nemocné;

 

a zřízení dalších Alzheimercenter se specializovanou a plně hrazenou komplexní zdravotní péčí, která umožní zkvalitnění života pacientů a jejich rodin.

 

Na prvním místě člověk, ne zisk!

 

Náš kraj – místo zdraví, rozvoje a kultury!

 

Dostupnost lékařské péče!

 

 

 

Sociální věci

 

a místo dávek – práci a tím důstojný život;

 

a rozvoj a péče o harmonickou rodinu;

 

a sociální služby zaměřené tak, aby byly dostupné všem potřebným;

 

a rozvoj sociálního bydlení pro mladé rodiny, seniory a pro řešení mimořádných situací;

 

a modernizace a výstavba nových obecních i krajských sociálních bytů;

 

a mimořádná pozornost nejstarší generaci a jejímu komplexnímu zabezpečení;

 

a podpora převodů objektů v majetku Středočeského kraje na města a obce s cílem jejich využití například jako Domů s pečovatelskou službou;

 

a kontrola, zda vynaložené finanční prostředky do sociální oblasti jsou užívány hospodárně a ve prospěch těch, komu jsou určeny.

 

Za všestrannou péči o děti a seniory!

 

Bezplatná zdravotní péče, bezplatné školství!

 

Péče o nejstarší generaci – dík a úcta!

 

 

 

Bezpečnost

 

a realizace takových opatření, která sníží nebezpečí povodní a zvýší tak ochranu majetku občanů, obcí a kraje;

 

a zvýšení požární bezpečnosti v obcích (např. zvyšující se podporou činnosti SDH);

 

a posílení složek integrovaného záchranného systému a Policie ČR účelově vázanými dotacemi (např. na služby v ulicích, zřizováním služeben, modernizací jejich vybavení, apod.);

 

a bezpečný život občanů kraje i jeho návštěvníků. Úsilí o značku „Bezpečný kraj“, která na odborném základě posuzuje a řeší všechny nebezpečné situace;

 

a zásadní nepřipuštění jakéhokoliv bezpečnostního rizika včetně přílivu imigrantů, narušujícího kulturně společenské, zdravotní a bezpečnostní standardy obyvatel našeho kraje;

 

a zvýšení spolupráce s Policií České republiky (bezpečný kraj), především s ohledem na umístění záchytných táborů na území našeho kraje;

 

a podpora uprchlíkům, ale v místech, odkud přicházejí. Nejsme pro přesídlení třetího světa do Evropy formou ekonomické migrace a islamizaci české kultury;

 

a potírání obecné i hospodářské kriminality, drogové závislosti, chuligánství, gamblerství, šikany, násilí na dětech, ženách, podvodů na seniorech, apod.;

 

a opatření zvyšující bezpečnost na chodnících a silnicích ve Středočeském kraji zaměřených především na ochranu dětí a seniorů;

 

a nulová tolerance terorismu a projevům neofašismu.

 

Středočeský kraj - bezpečný most hlavního města!

 

Bezpečný kraj – náš cíl!

 

 

 

Sport a tělovýchova

 

a propojení všech spolkových činností v obcích zaměřených na sport s obdobnými aktivitami místních škol a učilišť;

 

a budování infrastruktury tělovýchovných a sportovních zařízení včetně zajištění jejich provozu, údržby a obnovy, aby občané (zejména děti a mládež) měli kde sportovat;

 

a vícezdrojové financování činnosti sportovních center, zejména olympijských sportů;

 

a veřejné ocenění mimořádných sportovních výkonů či úspěchů sportovců a sportovních kolektivů kraje včetně jejich dobrovolných organizátorů.

 

Dostupné sportování pro všechny – cesta ke zdraví!

 

Stop drogám - zelenou sportu a tělovýchově!

 

 

 

Kultura a památková péče

 

a bezplatné či symbolické vstupné do krajských kulturních zařízení (muzea, památky, apod.) především v rámci Dnů otevřených dveří kraje, Muzejních nocí, Mezinárodního dne muzeí, Dnů evropského dědictví...

 

a zpřístupnění dalších zrekonstruovaných objektů, expozic a sbírek zdravotně hendikepovaným vybudováním bezbariérových opatření. Využitím evropských fondů, pomocí digitalizace, webových aplikací, modernizací depozitářů a zavedením navigačního systému umožnit, aby se sbírky staly dostupnými také pro nevidomé;

 

a zatraktivnění krajských zařízení dalším obohacením samotných programů a doprovodných služeb;

 

a navýšení podpory městským a obecním knihovnám;

 

a podpora volnočasových kulturních center a aktivních forem kultury a sportu především pro mladou generaci;

 

a vytvoření programu „Kultura do škol“ podporujícího kulturní vyžití a estetickou výchovu mladých;

 

a zavedení systému slevových karet pro turisty - občany kraje, seniory a rodiny s dětmi;

 

a vytvoření dlouhodobých Koncepcí podpory významných festivalů a kulturních akcí v kraji.

 

Dostupná kultura pro všechny!

 

Člověk je víc než peníze a majetek!

 

 

 

Výchova, vzdělání a zaměstnanost

 

a zvýšení kvality vzdělání i celého systému školství v souladu s aktuálními požadavky společnosti;

 

a rozvoji učňovského školství a větší spolupráci učilišť se zaměstnavateli;

 

a zajištění co největšího počtu prvních nástupnických pracovních míst pro absolventy škol; k tomu vytvoříme pilotní projekty s finanční podporou kraje;

 

a dostatečný nárůst počtu míst v mateřských školách. Podpoříme znovuvybudování sítě jeslí a rozšíření mateřských center;

 

a více prostředků do oblasti zdravého rozvoje dětí; nebráníme se diskusi o bezplatném stravování dětí na školách či bezplatných školách v přírodě;

 

a mimoškolní zájmová činnost dostupná všem, která je cestou k prevenci v boji s drogovou závislostí u mládeže;

 

a vytváření podmínek pro účelné využití volného času dětí a mládeže jako nejdůležitější cesty k předcházení kriminality a drogové závislosti;

 

a rozvoj aktivních forem kultury a sportu;

 

a podpora investic s cílem vzniku nových pracovních příležitostí.

 

Investice do vzdělání se vyplatí!

 

Péče o děti – investice do budoucnosti!

 

Zájmová činnost = všestranný rozvoj dětí!

 

 

 

Doprava

 

a trvalý rozvoj veřejné hromadné dopravy, její dostupnost pro všechny občany při cestování do škol, za prací, k lékaři i za kulturním a sportovním vyžitím a rekreací;

 

a dokončení prací na společném integrovaném systému hromadné dopravy v rámci Středočeského kraje a Prahy, které jsme v uplynulém období započali, s cílem: jedna jízdenka, jeden tarif, jeden jízdní řád a jedna síť na celém území. Zapojení celého kraje do tohoto systému;

 

a rozvoj systému slev zejména pro pravidelně dojíždějící žáky, studenty a zaměstnance. Podpoříme dopravu pro seniory zdarma;

 

a zlepšení celkové kultury cestování, nastavení standardů kvality cestování u dopravců, pravidelná kontrola jejich dodržování;

 

a modernizace a další rozvoj železniční dopravy; využití všech možností k obnově vozového parku na dráze; modernizace trati Praha – Kladno s odbočkou na letiště v Ruzyni; podpora funkčního propojení stávajících tratí - například tzv. Všejanskou spojkou; vyžadování včasných oprav a dostatečné údržby všech tratí;

 

a maximální využití Integrovaných teritoriálních investic (ITI) v programovém období 2014-2020 k budování komplexně vybavených spádových parkovišť u železničních stanic;

 

a podpora výstavby nových železničních zastávek a oprava těch stávajících;

 

a budování „Pražského okruhu“ a urychlování příprav výstavby dálnice D3 na území kraje;

 

a zásadní zlepšení oprav a údržby silnic 2. a 3. třídy, které má kraj ve správě;

 

a vypracování a zveřejnění dlouhodobého a kvalifikovaného harmonogramu oprav mostů, které jsou v současnosti ve velice neutěšeném stavu; pokračování ve výstavbě silničních obchvatů měst a obcí;

 

a zavedení přísnějších opatření pro průjezd kamionů a těžkých nákladních automobilů naším krajem (např. silniční váhy, úprava dopravního značení, mýtné, atd.); podpora projektů umožňujících přesun tranzitní kamionové dopravy přes kraj po železnici;

 

a obnova rozumného rozvoje letiště v Milovicích, které podporujeme jako letiště kraje;

 

a podpora rozvoje lodní dopravy v kraji budováním veřejných přístavišť na Labi, která napomohou k rozšíření turistického ruchu, zvýšení podnikatelské aktivity a tím ke vzniku nových pracovních míst;

 

Dostupnost veřejné hromadné dopravy všem!

 

Cestujme bezpečně, rychle a levně!

 

 

 

Rozvoj měst a obcí

 

a zvýšení investic do obcí, příprava jejich realizace včetně kontroly nad vynakládanými prostředky;

 

a podpora rozvoje malých obcí, především budováním jejich základní infrastruktury (osvětlení, chodníky, kanalizace, vodovod, atd.);

 

a vytváření podmínek pro rozvoj volnočasových aktivit, vznik spolků a obnovu místních kulturních tradic;

 

a zapojování mladých lidí do řešení problematiky v obcích; obnova vzájemné důvěry mezi generacemi;

 

a vytváření „samoobslužných“ knihoven v malých obcích.

 

a větší propojení přímé a zastupitelské demokracie

 

a přijetí zákona o obecném referendu

 

Důstojný život pro všechny!

 

Žádné dary církvím!

 

 

 

Životní prostředí

 

a podpora projektů EVVO (environmentální vzdělávání, výchova a osvěta) zvyšujících společenskou povědomost o ochraně životního prostředí, především na školách;

 

a ochrana zemědělského a lesního půdního fondu, opatření zabraňující erozi půdy, výsadba zeleně, zvýšení péče o vodní toky a plochy;

 

a ochrana krajiny před devastační činností člověka (např. důkladná údržba okolí silnic a cest);

 

a přijímat a realizovat taková opatření, která budou důsledně dbát na to, aby se co nejvíce vody zadrželo v krajině. Pro udržení života na zemi, je nezbytně nutné urychleně řešit a vyřešit stoupající problém s nedostatkem vody (např. výstavbou a obnovou rybníků, omezením záboru zemědělské půdy, pěstováním plodin, které přispívají k propustnosti zemědělské půdy, apod.);

 

a podpora urychleného dobudování a zahájení výstavby dalších kanalizací v obcích pomocí posílených cílených dotačních programů;

 

a příprava nového zákona o skládkování (spolupráce kraj, obec, občan).

 

Voda je život - udržme si ji v krajině!

 

Naším cílem je zdravá krajina!

 

 

 

Regionální rozvoj

 

a zabraňovat nekoordinované a nekontrolovatelné výstavbě „satelitních městeček“, která významnou měrou negativně ovlivňují ráz krajiny, českého venkova;

 

a podpora rozšiřování a údržbu obecních lesů včetně jejich ochrany;

 

azpřísnění legislativní úpravy v oblasti ochrany půdního fondu;

 

a specifikace dotačních titulů s ohledem na zajištění alespoň minimální doporučené občanské vybavenosti.

 

Konec záborům orné půdy, již ani hektar nazmar!

 

 

 

Rozvoj podnikání

 

a podpora malým a středním podnikatelům přímo v místech;

 

a navrhneme aktualizaci územních plánů. Obcím, které v nich mají zahrnuto vybudování rozlehlých průmyslových a skladových areálů na zemědělských půdách, nepodpoříme poskytování dotací;

 

a zlepšení podmínek českého zemědělství i českého potravinářského a zpracovatelského průmyslu s důrazem na zajištění potravinové soběstačnosti a zvýšení kvality potravinářského zboží;

 

a podpora vzniku a rozvoje družstevních a komunálních podniků;

 

a zajištění skutečně rovných příležitostí pro všechny.

 

Zelenou každé poctivé práci!

 

Podpora kvalitním domácím potravinám

 

 

 

Zahraniční spolupráce

 

a odmítání účasti naší armády v dalších intervenčních misích a podpora snah o její okamžité stažení ze současných;

 

a další rozvoj družební spolupráce se všemi zahraničními partnery, kterou lze využít především ke zvyšování vzdělanosti středočeské mládeže, obchodní a podnikatelské spolupráci a rozvoji vzájemného turistického ruchu;

 

a podpora praktických i vzdělávacích stáží našich starostů i předních úředníků u našich zahraničních partnerů, vedoucí především ke zvýšení kvality služeb občanům, snížení byrokracie a zamezení korupce.

 

Ne cizím vojenským základnám!

 

ano rozvoji mezinárodní spolupráce!

 

 

 

Hospodaření kraje

 

a efektivní provoz všech krajských zařízení přes program investic do budoucích úspor (např. v oblasti energetiky);

 

a podpora projektu participačního rozpočtu;

 

a pokročilý systém řízení investic pod veřejnou kontrolou;

 

a nepřipuštění neopodstatněného zadlužování kraje. Dokázali jsme dluhy kraje snížit;

 

a jasná pravidla pro přidělování dotací z kraje a jejich následná kontrola;

 

a opatření vedoucí k ještě větší transparentnosti procesů na kraji („rozklikávací“ rozpočet apod.);

 

a omezení byrokracie a efektivní fungování státní a veřejné správy.

 

Víme, jak dál!

 

Důsledný boj s korupcí a hospodářskou kriminalitou!

 

 

 

Kontrolní činnost

 

a zkvalitnění kontrolní činnosti v oblasti investičních staveb kraje, a to přímo během jejich realizace a bezprostředně po jejich dokončení;

 

a vypracování jasných pravidel pro přidělování dotací z kraje, včetně dotací z fondu hejtmana; prověřování údajů uvedených v žádostech a zpětná kontrola hospodárného využití poskytnutých finančních prostředků;

 

a zlepšení přípravy investičních akcí;

 

a ustavení „Horké linky“ pro kritické připomínky občanů.

 

Před těžkostmi neuhneme!

 

 

 

Majetek kraje

 

a krajský majetek nemusí vydělávat, ale musí sloužit občanům kraje a jeho rozvoji;

 

a využití zbytného majetku ve prospěch sociálních věcí, kultury, tělovýchovy, boje s drogovou závislostí, rozvoje turismu i odpočinku;

 

a o majetek kraje se budeme starat s maximální mírou zodpovědného hospodáře v koordinaci se zastupitelstvem příslušné obce.

 

Komunisté sliby plní!

 

Středočeský kraj – dobrá adresa pro pracovité lidi!

 

Volte mír, klid na práci a jistotu bezpečného života!

 

Volte kandidáty KSČM!

 

Kandidáti do Zastupitelstva kraje

1. Ing. Zdeněk Štefek, 41 let, Buštěhrad, radní SK, KSČM

2. Mgr. Ivan Cinka, 59 let, Benešov, novinář, KSČM

3. Ing. Josef Dovolil, 59 let, Mladá Boleslav, OSVČ, technik, KSČM

4. Václav Melša, 47 let, Rohozec, obchodní zástupce, KSČM

5. Jiřina Fialová, 66 let, Vraňany, radní SK, KSČM

6. Ing. Zbyněk Coufal, 62 let, Čistá, realitní makléř, KSČM

7. RSDr. Jiří Svoboda, 64 let, Příbram, předseda OV, KSČM

8. Pavel Hubený, 62 let, Hudlice, radní SK, KSČM

9. Mgr. Zdeněk Milata, 36 let, Milovice, vychovatel, KSČM

10. RNDr. Ladislav Peška, 59 let, Slaný, podnikatel, KSČM

11. MVDr. Luboš Kudrna, 55 let, Hostivice, veterinární lékař, KSČM

12. Ing. Martin Škorpík, 54 let, Kolín, stavební technik, KSČM

13. RSDr. Josef Hála, 63 let, Jince, starosta, KSČM

14. Mgr. Ing. PhD. Tereza Čechová Humpolcová, 29 let, Tišice, politická pracovnice, KSČM

15. Jana Šedivá Krulišová, 44 let, Kutná Hora, OSVČ, KSČM

16. Ing. Dana Bechynská, 61 let, Kounov, soudní znalec, bez PP

17. Zuzana Nekovářová, 53 let, Všejany-Vanovice, uvolněná zastupitelka SK, bez PP

18. Martin Krajdl, 36 let, Roztoky u Prahy, elektrotechnik, KSČM

19. Marie Krejčová, 58 let, Benešov, předsedkyně OV, KSČM

20. Ing. Pavel Posolda, 57 let, Říčany, OSVČ, KSČM

21. Ing. David Kváč, 36 let, Lysá nad Labem, nezaměstnaný, KSČM

22. Petra Chaloupková, 42 let, Hudlice, celní deklarantka, bez PP

23. Bc. Rudolf Carvan, 61 let, Kladno, státní zaměstnanec, bez PP

24. Ing. Pavel Jetenský, 63 let, Kostelec nad Černými Lesy, náměstek hejtmana SK, KSČM

25. Ing. Jan Machálek, 26 let, Slaný, OSVČ, bez PP

 

Celá kandidátka je ke stažení v PDF zde.

 

Jaké změny čekají muzea a galerie?

Asociace muzeí a galerií uspořádala ve dnech 12. – 14. listopadu v Nové budově Národního muzea 4. ročník mezinárodní konference „Muzeum a změna IV / The Museum and Change IV.  Na akci konané pod záštitou Ministerstva kultury se podílely i Národní muzeum, Český výbor ICOM, Masarykova univerzita – Mendelovo muzeum, Katedra etnologie a muzeologie Filozofické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze a další partneři.

Číst dál: Jaké změny čekají muzea a galerie?

V Říčanech proběhlo XI. adventní prozpěvování

Na první adventní neděli bylo sice sychravo a mráz se plíživě snažil vetřít pod každou bundu, v říčanském kulturním centru Labuť však bylo teplo – a to nejen na teploměru. Konalo se zde totiž XI. adventní prozpěvování – Středočeský festival adventních a vánočních tradic, který skutečně hřál i u srdce.

Číst dál: V Říčanech proběhlo XI. adventní prozpěvování

Zajímavé odkazy

V horním menu naleznete roztříděné zajímavé odkazy

Další články...

  1. Kdo jsem
Wednesday the 17th. (c) 2012-2024 Zdeněk Štefek