hhg5fdh4k3j

Volební program

Vytisknout

" Občane, je to tvá věc, oč tu běží!"

 

VOLEBNÍ PROGRAM KSČM

JE I VAŠÍM PROGRAMEM

 

Komunistická strana Čech a Moravy chce i nadále prostřednictvím svých zastupitelů řešit problémy spoluobčanů a docílit zlepšení života ve Středočeském kraji. Nabízíme konstruktivní spolupráci všem, kterým jde o důstojný život v kraji.

Pro KSČM je důležité, aby se na řízení a rozvoji kraje podílel co nejširší okruh občanů. Proto podporujeme nezbytné prvky v řízení a rozhodování, jako jsou přímá demokracie, referendum, všechna protikorupční opatření, volný přístup občanů k  informacím, transparentnost v činnosti obcí i kraje.

V uplynulém volebním období jsme prokázali, že náš podíl na rozhodování o  záležitostech kraje a jeho rozvoj, byl pro naše spoluobčany prospěšný.

Rozvoj kraje je odvislý od hospodaření státu a zdrojů, které stát kraji přidělí. Z  tohoto důvodu odmítáme restriktivní a protilidovou politiku vládních škrtů, která se promítá do omezování služeb občanům.

I z důvodů hospodárnosti jsme kategoricky proti církevním restitucím a budeme plně podporovat všelidové referendum k této otázce.

Prioritou KSČM je nejen udržení současné úrovně služeb kraje, ale i jejich další rovnoměrný rozvoj.

Usilujeme o snižování nezaměstnanosti, a proto podporujeme zadávání krajských zakázek firmám, které mají sídlo ve středních Čechách.

Podporujeme zvýšení bezpečnosti občanů, ochrany jejich majetku i veřejného pořádku. Tomu musí sloužit kvalitnější a komplexnější činnost Integrovaného záchranného systému, včetně zvýšené prevence boje proti kriminalitě.

Přes zhoršené ekonomické podmínky se podařilo nejen zabezpečit, ale i rozšířit a  modernizovat zdravotnická, sociální a školská zařízení, rozsah dopravní obslužnosti, funkčnost složek integrovaného záchranného systému, možnosti kulturního, sportovního a celkového volnočasového vyžití obyvatel.

K rozvoji obcí přispěla možnost čerpání dotací z Fondu pro rozvoj obcí a měst, určeného právě obcím do 5 000 obyvatel. V neposlední řadě má na rozvoj kraje vliv čerpání dotací z Evropské unie.

KSČM podporuje účelné a promyšlené vynakládání prostředků zejména v  oblasti investic a služeb pro občany. Požadujeme průhledná výběrová řízení, antikorupční opatření a důslednou i veřejnou kontrolu řízení, včetně kontroly oprávněnosti výše finančních příspěvků pomocí tabulek prací a zpětného vyhodnocení projektů. Proto usilujeme o hospodárnou, efektivní, výkonnou a při tom optimální krajskou samosprávu a veřejnou kontrolu krajských výdajů.

VE  SLUŽBĚ OBČANŮM CHCEME POKRAČOVAT.

MÁME NA CO NAVÁZAT.

K TOMU POTŘEBUJEME VAŠI DŮVĚRU.

VYJÁDŘETE JI V KRAJSKÝCH VOLBÁCH

12. a 13. října 2012

prostřednictvím Vašeho hlasu kandidátům

a programu Komunistické strany Čech a Moravy.

* * *

SOCIÁLNÍ OBLAST

Prosazujeme rozšiřování kvalitních a dostupných předškolních a mimoškolních zařízení pro děti a mládež, zřizování mateřských a rodinných center, rozšiřování služeb pro seniory – denních i týdenních stacionářů, terénních služeb, domovů seniorů, domovů se zvláštním režimem (pro tělesně a mentálně postižené, s  Alzheimerovým onemocněním i pro jiné typy vážných onemocnění). Podporujeme zřizování chráněných dílen, nízkoprahových zařízení, K-center s protidrogovou prevencí.

Chceme, při maximální kontrole oprávněnosti a účelnosti vynaložených nákladů, dokončit dostavbu Domova seniorů v  Uhlířských Janovicích a v  dalších místech vytipovat možnost rozšíření kapacity lůžek nebo možnost výstavby nových zařízení.

Podporujeme projekty na zřizování malometrážních bytů pro osamělé a sociálně slabé, včetně „startovacích“ bytů pro začínající rodiny.

Spolu se státem a obcemi chceme věnovat zvýšenou pozornost adresnosti a účelnosti vyplácení sociálních dávek. Místo sociálních dávek chceme lidem zajistit práci!

 

ANO – rozšiřování kapacit sociální péče pro staré a zdravotně postižené

ANO – pomoc začínajícím rodinám a osamělým lidem

ANO – vzniku nových pracovních míst

 

NE – rušení zařízení sloužící dětem

NE – snižování životní úrovně důchodců

NE – vládním asociálním reformám

 

 

ZDRAVOTNICTVÍ

Prioritou KSČM je zdraví občanů.

Prosazujeme zachování veřejné sítě krajských zdravotnických zařízení, dokončení modernizace zdravotnických zařízení krajských i obecních. Jsme proti privatizaci těchto zařízení.

Nechceme zvyšování finanční spoluúčasti pacientů, ani neuvážené rušení Kojeneckých ústavů a dětských domovů, kde více jak 65  % dětí má zdravotní nebo mentální postižení a vlastní rodiče jim nezvládají potřebnou péči zajistit.

Odmítáme rušení lékařských pohotovostí (dětských, praktických i stomatologických).

Podporujeme rozšíření terénních zdravotních služeb pro dlouhodobě nemocné a  rekonvalescenty v  domácím prostředí.

Zdravotní péče musí být pro všechny dostupná včetně dojezdu rychlé záchranné služby.

Je třeba urychleně dostavět (účelně vynaloženými finančními prostředky) nemocnici v  Mladé Boleslavi. Požadujeme dořešit využití areálu bývalé plicní léčebny v  Prosečnici a zajistit dostatečně účinnou prevenci proti TBC a dalším chorobám.

 

ANO – zachování všech nemocnic na neziskovém principu

ANO – zvýšení kapacit pro dlouhodobě nemocné

ANO – dostupnosti specializovaných pracovišť a moderních zdravotnických technologií všem občanům kraje

 

NE – necitlivé redukci počtu nemocničních lůžek

NE –  zdravotním poplatkům a zvyšování finanční spoluúčasti pacientů

NE –  přelévání zdravotního pojištění do zisků soukromých poskytovatelů zdravotní péče

 

 

ŠKOLSTVÍ

Požadujeme navýšení provozních dotací pro školská zařízení.

Zvýšenou pozornost chceme věnovat kvalitní odborné přípravě a materiálnímu zajištění učilišť včetně prospěchových stipendií pro učně. Podporujeme obnovu zpřetrhaných vazeb mezi učilišti a zaměstnavateli.

Ve středních a učňovských školách podpoříme jako součást výuky svářečské a  řidičské kurzy, kurzy finanční gramotnosti, základních právních znalostí, kurzy zaměřené na ekologii a další. V  takto získaných dovednostech a volnočasových aktivitách chceme pro žáky a studenty v  rámci kraje organizovat různé soutěže.

Nadále podporujeme výměnné zahraniční studentské pobyty.

Jako součást vzdělávání ve školách podporujeme kurzy jazykové i sportovní (např. lyžování,  plavání apod.).

Vytvoříme podmínky pro pořádání rekvalifikačních kurzů ve školách zřizovaných krajem a ve spolupráci s Úřadem práce zlepšíme podmínky uchazečů o zaměstnání a  zároveň plněji využijeme kapacity škol.

Podporujeme další vzdělávání seniorů v  rámci univerzity třetího věku.

Zpřístupníme bezplatně krajská zařízení (muzea, památky, apod.) v  rámci dne otevřených dveří. Zvýšíme pozornost městským a obecním knihovnám.

Především s  ohledem na zvýšení kvality výuky a sociálně intenzivnější práce s  dětmi a mládeží, nepřistoupíme k rušení základních a středních škol. Opodstatněné je i jejich využití pro zvýšení chybějících kapacit předškolních zařízení.

Zajistíme rozšíření sítě a kapacit předškolních a mimoškolních zařízení, zejména jeslí a mateřských škol a zajistíme finanční dostupnost těchto služeb pro širokou veřejnost.

Podporujeme zřizování podnikových školek a jeslí.

Nevyužitá krajská rekreační a školící zařízení nabídneme k  využití i školám.

Podpoříme obce usilující o zajišťování mimoškolních aktivit mládeže.

 

ANO – rozšiřování kapacit předškolních zařízení

ANO – podpoře učňovského školství

ANO – stabilizaci středních škol

ANO – zkvalitnění řízení středních a základních škol včetně zkvalitnění výuky

ANO – aktivnímu využívání volného času dětí a mládeže

 

NE – rušení regionálních škol

 

 

 

SPORT A TĚLOVÝCHOVA

KSČM chápe podporu sportu jako významnou součást výchovy, především mladé generace.

V  případě úspěchu v  krajských volbách se výrazněji zaměříme na podporu sportovních aktivit mládeže. Finančně podpoříme rozvoj sportovní infrastruktury i  významných sportovních akcí konaných na území našeho kraje.

Jedním z  pilířů koncepce rozvoje tělovýchovy je vznik a činnost sportovních center mládeže především v  kolektivních sportech. Chceme při tom navázat na zkušenosti z  činnosti stávajícího mládežnického basketbalového centra v  Nymburce a dále tuto myšlenku přenést do dalších sportů a měst v kraji. Za nejvhodnější lokality pro sportovní centra mládeže považujeme především města Kladno, Příbram a Mladá Boleslav. Z  pohledu sportů pak zejména fotbal, hokej, volejbal a atletiku.

Výrazněji než doposud chceme podpořit vznik nových, ale i obnovu stávajících sportovních zařízení.

Chceme podporovat i vrcholné sportovní akce mezinárodního významu. Iniciovat obnovení tradic některých zaniklých sportovních akcí, jako např. pořádání cyklistického Závodu míru, kde bychom chtěli iniciovat spolupráci a podporu s  dalšími kraji České republiky i  cyklistickým svazem.

Podporujeme rozvoj tělovýchovy na všech školách.

 

 

BEZPEČNOST

Snížení kriminality, zvýšení bezpečnosti občanů a boj proti korupci, to jsou hlavní směry našeho zájmu v  oblasti bezpečnosti. Podpoříme všechny kroky vedoucí ke zlepšení úrovně bezpečnosti občanů, při zajišťování ochrany zdraví a životů osob, ochrany majetku a veřejného pořádku.

Podpoříme komplexní činnost Integrovaného záchranného systému.

Požadujeme důsledné vymáhání dodržování zákonů; transparentní výběrová řízení; přijetí zákona o majetkových přiznáních, jako základní předpoklad úspěšného boje proti korupci.

Považujeme za potřebné, aby došlo k  posílení počtu policistů, jejich odpovídajícímu technickému a technologickému vybavení, ale také odpovídajícímu ohodnocení a  zlepšení sociálních podmínek pro výkon služby.

Rozhodněji se chceme zasadit o řešení nárůstu užívání drog i alkoholu. Chceme jít cestou prevence i represe. Jsme pro zrušení hazardu.

 

DOPRAVA

Preferujeme jednoznačně veřejnou hromadnou dopravu, která je ohleduplnější k  životnímu prostředí. Stát i kraje ji musí přijmout jako prioritu. Naším cílem je systémově zajistit ve všech místech občanům dostupnost veřejné dopravy do škol, zaměstnání, k  lékaři, za kulturním a sportovním vyžitím, a to pro všechny sociální skupiny.

Chceme rozvíjet systém slev zejména pro dojíždějící žáky, studenty, zaměstnance a  důchodce. Jízdné veřejné dopravy musí být levnější než cestování autem.

Podporujeme rozvoj železniční dopravy, včetně nových projektů, jejichž cílem je modernizace a další funkční propojení stávajících tratí a míst (např. Lysá nad Labem – Vlkava, Praha – Kladno, rekonstrukce nádraží v  Mladé Boleslavi, a další); rovněž budování nových železničních zastávek.

Cílem je docílit integrace dopravní obslužnosti v  celém kraji propojené s  pražskou integrovanou dopravou.

Trváme na dokončení „Obchvatu Prahy“ a vyřešení dopravy i v  dalších městech a  obcích (Církvice, okres Kutná Hora, Říčany a Brandýs nad  Labem, okres  Praha-východ, Mělník, Kralupy nad  Vltavou a Neratovice, okres Mělník, Beroun /včetně výstavby autobusového nádraží/ - Králův Dvůr a Hořovice, okres Beroun, Lysá nad Labem, Kounice a Jiřice, okres Nymburk, Pečky, okres Kolín.).

Plynulost a bezpečnost silniční dopravy zajistíme i výstavbou nových obchvatů, chráněných přechodů a dalších opatření zohledňující potřeby pěších i motoristů.

Zasadíme se o budování a dostavbu školních dopravních hřišť a další programy v  oblasti dopravní prevence.

 

ANO – optimální dopravní obslužnosti s  ohledem na zaměstnanost a dopravní

dostupnost zdravotnictví, vzdělání, kultury i sportu...

ANO – zlepšení technického stavu silniční sítě v  kraji

ANO – rozvoji a využívání nákladní i osobní železniční dopravy

ANO – zlepšení kulturnosti cestování

 

NE - omezení veřejné dopravy!

 

 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ROZVOJ REGIONU

Budeme chránit zemědělský půdní fond a kriticky posuzovat zábory zemědělské půdy a bránit neuváženému masivnímu úbytku půdy i případně vyšší úhradou ze záboru. Podpoříme všechna opatření na zamezení eroze půd a zhutnění půdy.

Podporujeme české zemědělství a potravinářství a vytváření stejných ekonomických podmínek jako jsou v  EU.

Řadu obcí tíží nevyřešené tzv. církevní restituce. Zásadně se stavíme proti tomu, aby bylo církvím darováno i to, co jim nikdy nepatřilo. Tento problém musí být urychleně vyřešen ve prospěch většiny obyvatel.

Usilujeme o využití rušených vojenských újezdů (Brdy) ve prospěch obyvatel a  životního prostředí. Podporujeme zřízení Chráněné krajinné oblasti Brdy na jednom katastrálním území a vybudování bezpečných naučných stezek. Zlepšíme životní prostředí zejména v  CHKO Český kras.

Naším cílem je zabránit ničení životního prostředí, chránit vodní zdroje, pomáhat obcím při zajištění dotací na výstavbu infrastruktury (vodovody, kanalizace, čističky odpadních vod), zajistit zřizování protipovodňových opatření.

Nadále budeme podporovat rozvoj malých a středních obcí pomocí dotací z  Fondu pro rozvoj obcí a měst, s cílem přiblížit tak vybavenost těchto obcí městům.

Chceme vyřešit likvidaci odpadů nikoliv skládkováním, ale důslednou recyklací, případně ekologickým spalováním.

Nepodporujeme další rozšiřování větrných a fotovoltaických elektráren. Zabráníme zahraničním průzkumům i v těžbě uhlí zplynováním a těžbě břidlicového plynu. Usilujeme o to, aby užitek z  přírodních zdrojů (zdroje vody a nerostných surovin – uhlí, břidličné plyny, lesy...) sloužil občanům kraje. V  této oblasti budeme iniciovat legislativní úpravy.

Při tvorbě územních plánů chceme podporovat zeleň, zvláště v  průmyslových zónách a prstence zeleně kolem obytných sídel, rozvoj cyklostezek a rekreačních odpočinkových zón, ale také budování útulků pro opuštěná zvířata.

Rozvoj regionu není myslitelný bez zlepšení chodu samotného krajského úřadu. Chceme úřad méně byrokratický a více odborný a pružný, schopný včas a kvalitně reagovat na potřeby občanů.

 

ANO – zkvalitnění sběru, třídění a ekologické likvidaci odpadů

ANO – ekologickým zdrojům energie

ANO – citlivé provázanosti dopravní a energetické situace s  ohledem na životní

prostředí

ANO – maximálnímu využití evropských dotací na rozvoj kraje

ANO – rozšiřování základní infrastruktury do všech míst

ANO – výstavbě vodovodů, kanalizací a čističek odpadních vod, zejména

v  obcích do 3  000 obyvatel

ANO –  soběstačnosti v  zemědělství a v  potravinové oblasti

ANO – zajištění srovnatelných ekonomických podmínek pro české zemědělce

 

NE – zahraničním průzkumům těžby uhlí zplynováním i těžbě břidlicového

plynu

NE – církevním restitucím

 

Vážení spoluobčané!

Je toho mnohem více, čeho chceme pro Vás a Vaše blízké dosáhnout.

Přiblížili jsme Vám jen některé základní oblasti.

Máme mezi sebou skutečné odborníky, obětavé zastupitele i kandidáty připravené náš, tedy i  Váš volební program naplnit a Středočeský kraj zodpovědně řídit. Podporujeme rozvoj přímé demokracie včetně referenda k  řešení rozhodujících problémů kraje.

Pro zvýšení aktivity občanů i samotných obcí podporujeme nejen spravedlivé přerozdělování všech finančních prostředků kraje, ale především důsledný boj proti korupci.

KSČM bude při výkonu rozhodovacích pravomocí uplatňovat vlastní nezávislou politiku ve prospěch občanů Středočeského kraje.

Budeme vyžadovat poměrné zastoupení ve všech orgánech, výborech a komisích, abychom mohli naplňovat předložený volební program a nést tak i přímou odpovědnost na přijatých rozhodnutích.

Chceme v  našem kraji bezpečný a klidný život pro Vás i Vaše blízké.

 

Nepromarněte šanci na lepší život.

Lidé, kteří nemají svědomí ani znalosti, prokázali, že jsou pro službu lidem ztraceni.

Svět musí být lepší.

 

A PROTO, CHCETE-LI ŽÍT

VE STŘEDOČESKÉM KRAJI DŮSTOJNĚJI

–  VOLTE  KANDIDÁTKU KSČM!

Wednesday the 17th. (c) 2012-2024 Zdeněk Štefek