hhg5fdh4k3j

Programové prohlášení Rady Kraje pro 2012 - 2016

Vytisknout

Rada Středočeského kraje složená ze zástupců ČSSD a KSČM (dále jen Rada kraje) vydává následující programové prohlášení k řešení klíčových témat Středočeského kraje:

1.   Rada kraje se hlásí k uvážlivému a průhlednému hospodaření s majetkem kraje. Zavazuje se, že během jejího funkčního období nedojde k privatizaci majetku kraje, a to především nemocničních, sociálních a školských zařízení v majetku Středočeského kraje. V rámci své investiční politiky podpoří modernizaci těchto krajských zařízení tak, aby se zvýšil standard poskytovaných služeb jejich uživatelům. Nadále budeme podporovat provoz zubních a lékařských pohotovostí včetně pohotovostních lékáren ve všech krajských nemocnicích. Zdravotní péče musí být pro všechny dostupná včetně dojezdu rychlé záchranné služby.

2.   Rada kraje bude usilovat o maximální zachování rozsahu kvalitních veřejných služeb, především sociálních, zdravotnických a vzdělávacích. Bude podporovat zkvalitnění a rozvoj terénních zdravotnických, sociálních a pečovatelských služeb. Všechny důležité rozvojové projekty a investice kraje budou brát ohled na zdravotně postižené. V této oblasti bude minimalizovat negativní dopady případné restriktivní rozpočtové politiky Vlády ČR.

3.   Rada kraje se zavazuje nezvyšovat neuváženě zadlužení Středočeského kraje, a to v rámci rozpočtových možností kraje, dané rozpočtovou politikou Vlády ČR. K rozvoji Středočeského kraje bude maximálně a efektivně využívat možnosti čerpání prostředků ze všech zdrojů poskytovaných Evropskou unií. Krajská vláda bude i nadále prosazovat zachování jednotlivých fondů kraje, především pak Fondu rozvoje měst a obcí prostřednictvím kterého budeme malým a středním obcím pomáhat financovat opravy či novou výstavbu škol, školek, památek, veřejné zeleně, sportovišť, místních komunikací, cyklostezek atd.

4.   Rada kraje se zavazuje, že mezi hlavní rozpočtované priority jejího funkčního období budou patřit investice do rozvoje a opravy silnic ve správě Středočeského kraje. Krajská vláda se zavazuje, že bude přispívat maximálním úsilím k plynulosti a hlavně bezpečnosti silniční dopravy novými obchvaty, chráněnými přechody a dalšími opatřeními zohledňujícími potřeby a bezpečnost pěších i motoristů.

5.   Rada kraje podpoří, v závislosti na aktuálních rozpočtových možnostech, rozšíření integrace dopravy, rozvoj ekologického způsobu veřejné dopravy a železničních příměstských linek. Zvláště v oblasti podpory dopravní obslužnosti občanů Středočeského kraje bude krajská vláda usilovat o možnou spolupráci v rámci ROPID a s Českými drahami.

6.   Rada kraje se zavazuje podporovat rozvoj kapacity školek a předškolních zařízení v obcích a městech. Bude podporovat vznik mateřských a rodinných center a mimoškolských zařízení. Moderní společnost rovných příležitostí nemůže bez dostupnosti těchto služeb fungovat.

7.   Rada kraje se zavazuje zachovat proplácení zdravotnických poplatků, a to sociálně slabým a potřebným podle modelu platného v minulém volebním období. Krajská vláda se rovněž hlásí k zachování žákovského jízdného.

8.   Rada kraje se zavazuje zvyšovat úroveň bezpečnosti občanů Středočeského kraje. Chceme, aby se lidé v našem kraji cítili bezpečně a proto budeme pečovat o rozvoj integrovaného záchranného systému (včetně civilní ochrany, dobrovolných hasičů a hasičských sborů). Zajistí účinnou pomoc při haváriích a živelných pohromách. Ve spolupráci s policií podpoří program prevence kriminality.

9.   Rada kraje podpoří růst zaměstnanosti, rozvoj malého a středního podnikání, rozvoj oblasti služeb, turismu, možnosti kulturního vyžití a to především efektivním využíváním fondů EU.

10.  Rada kraje se také hlásí k programu vytváření zelených prstenců, přírodních rekreačních a volnočasových zón v okolí středočeských obcí a Prahy. Nebude podporovat další zábory zemědělské půdy.

11.  Rada kraje bude usilovat o hospodárné nakládání s majetkem kraje. Bude zabezpečovat jeho maximální využití, nepřipustí jeho neodůvodněný prodej a upřednostní využití majetku příspěvkovými organizacemi kraje.

12.  Rada kraje podpoří učňovské školství motivačními prospěchovými stipendii a  jeho propojením s firmami.

Wednesday the 17th. (c) 2012-2024 Zdeněk Štefek