hhg5fdh4k3j

Z 20. zastupitelstva Středočeského kraje

Vytisknout
Datum zveřejnění

26. srpna se konalo 20. zastupitelstvo. Po formálních bodech se jednalo o programu. Hejtmanka dala návrh na vypuštění bodu Fondu hejtmana, návrhy byly zařadit body Obchvaty měst a obcí v souvislosti s vyjádřením MD k Olbramovicím, reklamace jedné silnice i Zpráva o zásahu policie na KUSKu. Vše bylo přijato, kromě zprávy o zásahu policie, vyšetřování totiž pokračuje a Pánkovy reklamace jedné silnice, to se určitě probere v různém (neprobralo, někteří opoziční zastupitelé, zejm. za STAN totiž klasicky odešli v průběhu jednáním nevydrželi do bodu Různé a tak opakovaně prokázali nezájem o věci veřejné, pokud nejsou přitomni novináři:-).

 54 občanů dostalo finanční dar 10 tis. Kč místo původně navrhovaných 2,5 tis. Kč (členové ČSBS a Spolku pro zachování odkazu českého odboje, není tam KPV).

Rozděleno bylo 400 mil. Kč dodatečných příjmů, zejména na dopravu a životní prostředí (vodohosp. infrastruktura). STAN chtěl pro vodohospodářskou infrastrukturu o 90 mil. více místo dopravy a zvýšit podíl spolufinancování kraje dosud uspokojeným žadatelům, ODS zase navíc 50 mil. Kč místo participativního rozpočtu, o kterém se vedla debata největší. Schválen byl ale původní návrh, máme tu totiž 2 fondy na podporu vody, vodovodů a kanalizací, kam jde dohromady přes 200 mil. Kč, nyní přidáváme 20 mil.

V rámci infrastrukturního fondu byly převedeny nevyčerpané prostředky 21,5 mil. Kč na zadání životní prostředí (a schválena byla úspěšná žádost obce Suchomasty).  Vyhlášen byl program II. Infrastrukturního fondu k rozvoji školství (dofinancování podpory státu) v hodnotě 26 mil. Kč. Z Fondu obnovy venkova bylo uspokojeno dalších 33 obcí za 17 mil. Kč.

Z fondu návratných zdrojů byla uspokojena žádost obce v okrese Mladá Boleslav o půjčku na předfinancování kanalizace v hodnotě 5 mil. Kč, zpracovávají se další 3 žádosti.

V rámci soutěže Vesnice roku bylo 13 obcím rozděleno 908 tis. Kč, podpořeny byly i dodatky ke kotlíkovým dotacím prodlužující termíny realizace. Zelenou získal i aktualizovaný zásobník, v rozpočtu se počítá s více než 2 mld. Kč. Prodlouženy byly termíny ukončení realizace akcí 5 obcím (zejm. zpracování územního plánu), Podluhám byl prominut odvod za porušení rozpočtové kázně.

Obec Dubno získá 12,2 mil. Kč z havarijního fondu na ochranu jakosti vod na pokrytí spoluúčasti obce na realizaci sanace bývalé skládky.  Projednávala se žádost Spolku chatařů Radějovice a Olešky o dotaci na realizaci přeložky vodovodního řadu, který zatím nepatří pod obec, původní návrh s 5% spoluúčastí neprošel, prošel protinávrh na 50% spoluúčast. Přeložka má být součástí propojování vodohosp. soustav se sousední obcí.

Z majetku bylo odsouhlaseno 7 bezúplatných nabytí, 19 bezúplatných převodů, 6 úplatných nabytí, 3 úplatné převody, 13 vzájemných darování a směn a neprošlo 1 konfliktní vzájemné darování a směna (směna pozemků Čestlice, komise navrhovala cenu 2tis/m2, Rada navrhla částku nižší), prošly 3 další majetkové body včetně modernizace trati Praha – Ruzyň – Kladno.

Podána byla informace o plnění smlouvy s Mladá RP – odváží suť, tak získá 10 mil. Kč.

Z důvodu malého zájmu a chyby byl zrušen fond Primární prevence, žadatelé budou uspokojeni ale individuálně a pro další roky se s programem počítá.

Snížen byl základní kapitál kladenské nemocnice (z 1,06 mld Kč na cca 300 mil. Kč), aby mohla nemocnice žádat dotace.

Schváleno bylo kofinancování projektů benešovské nemocnice (projekty na rozvoj NIS 31 mil., elektronické služby za 28,5 a zateplení patologie za 7 mil. Kč). Kraj bude ručit 80% za úvěr mladoboleslavské nemocnice na výstavbu parkovacího domu.

Vyhlášen byl v objemu 10 mil. Kč nový fond rozvoje doprovodné infrastruktury, zaměřen je na podporu karavanpointů a plovoucích vývazišť. Uzavřeno bylo memorandum o spolupráci v nadregionálním projektu na řece Labe s Ústeckým krajem, Českým středohořím a SCCR.

Aktualizována byla koncepce sportovních center mládeže, zvýšil se věk z 19 na 23 let. O další 2 roky bylo prodlouženo memorandum s Valeo klimatizace řešící rozvoj vztahů s firmou v oblasti Milovice – Mladá.

Do zřizovací listiny Středočeské centrály cestovního ruchu přibyly další činnosti (fotografie, filmová kancelář, pořádání akcí apod.).

Uzavřena byla smlouva o veřejných službách s ČD, a.s. na dobu 10 let (přímé zadání, je možné vypovědět až 20% výkonů pro soutěž). Dále smlouva (dodatek) o mezikrajské spolupráci v obslužnosti s Ústeckým krajem i zahrnutí průjezdových vlaků z Pardubického kraje do veřejné služby i vzorová smlouva pro zajištění obslužnosti s obcemi a svazky obcí. Podpořena byla smlouva o zajištění přeložky silnice umožňující přepravu nadrozměrných nákladů pro JE Dukovany. Změnou zřizovací listiny se změnilo i sídlo IDSK – nově bude v Praze Karlíně na Sokolovská 100/94.

Na přívozy zahrnuté již do integrace půjdou skoro 4 mil. Kč, lávka pro cyklisty a pěší přes Vltavu v Lužci bude stát kraj 4,8 mil. Kč (celková cena 60,5 mil. Kč, v tom je i příspěvek SFDI 46 mil. Kč a obec 14,5 mil. Kč).

Podpořen byl i zásobník investic, aktuálně byl objem akcí navýšen o 99,42 mil. Kč.

Ze sociální oblasti byl snížen technický indikátor u Diakonie ČCE v rámci jednoho projektu, rozděleny byly dotace z mimořádného termínu 8,8 mil. Kč a 7,7 mil. Kč šlo do rezervy na dofinancování, vyhlášeno bylo druhé mimořádné kolo na dofinancování platů a mezd v objemu 109,3 mil. Kč (z MPSV) i dotační řízení pro poskytovatele na rok 2020 a dotační program „Podpora vybraných druhů sociálních služeb III“, na 2 roky je v programu OPZ 466 mil. Kč.

Schválena byla pravidla pro poskytování návratné finanční výpomoci sociálním službám pro překlenutí období, než jim přijdou letos peníze z MPSV.

0,5 mil. Kč je příspěvek kraje na tříměsíční odlehčovací službu neziskovky Volno v nové bezbariérové budově pro klienty s autismem. 2 mil. Kč poputuje z fondu investic Domova Barbora v Kutné Hoře na nákup nové budovy pro chráněné bydlení.

Získané věci z programů MPSV byly převedeny na Domov seniorů Nové Strašecí, Centrum 83. Vypovězena byla pro nespolupráci smlouva s kladenským Hospicem knížete Václava, služby nahradí jiný poskytovatel.

Aktualizována byla síť sociálních služeb na rok 2020 i zřizovací listina DS Uhlířské Janovice i Centra 83, stejně tak i zřizovačky některých škol. Cena hejtmanky bude doplněna o kategorii Cena veřejnosti.

Předložena byla novela zákona o územním plánování a stavebním řádu, která řeší kvalifikační předpoklady úředníků stavebních úřadů.

Podpořen byl plán práce Výborů pro tělovýchovu a sport i pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch na II. pololetí. Ke zprávě o činnosti Rady se nediskutovalo.

Podána byla v souladu se zařazeným bodem informace o postupu krajskému úřadu při sporu o obchvat Olbramovic s ministerstvem dopravy s cílem zrychlit stavby obchvatů. ODS navrhuje zmocněnce pro zrychlení obchvatů. Obchvat je ale investiční akce ŘSD, ne kraje, krajský úřad jako státní správa pochybil a napraví to.

Wednesday the 17th. (c) 2012-2024 Zdeněk Štefek