Volební program 2020

Vytisknout

ZÁKLADNÍ TEZE VOLEBNÍHO PROGRAMU PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTVA STŘEDOČESKÉHO KRAJE 2020

 

DOPRAVA: Na cesty s klidem a pohodlím s jednou jízdenkou. Podpora ČD jako národního přepravce

 

ROZVOJ OBCÍ A MĚST: Rozvoj infrastruktury a služeb v obcích, podpora bytové výstavby

 

SOCIÁLNÍ POLITIKA: Důstojně, kvalitně, dostupně

 

ŠKOLSTVÍ: Podpora vzdělání jako investice do budoucnosti

 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: Ani hektar zemědělské a lesní půdy, ani kapka vody nazmar

 

ZDRAVOTNICTVÍ: Zdraví nesmí být jen kšeft - každá část Středočeského kraje musí být pokryta kvalitní občanům dostupnou zdravotní péčí.

 

BEZPEČNOST: Bezpečně doma, bezpečně venku

 

LEGISLATIVNÍ AGENDA KRAJE: Tvořme zákony i na kraji

 

Prosazujeme pro Vás kraj, kde se lidem bude dobře a důstojně žít!

  

 

Celostátní priority KSČM pro volby 2020 - pro budoucí prosperitu naší země a občanů

 

Nenecháme republiku na suchu!

1. Náklady krize ať nesou hlavně ti nejbohatší!
 2. Podpora domácích výrobců je cestou k bezpečí i práci pro lidi! 
3. Vrátíme vodu do českých rukou i krajiny!

 

 

Celostátní teze volebního programu pro volby do krajských zastupitelstev

1. Péče o životní prostředí

KSČM záleží na zdravém životním prostředí, rozvoji a péči o krajinu, ochranu půdy, vodních zdrojů, flóry i fauny aj., s cílem zvolit takový postup, který maximálně zohledňuje nastupující klimatické změny. Zároveň ale KSČM odmítá krajní stanoviska těch ekologických uskupení, která by nejraději z některých oblastí vytěsnila člověka (viz např. Šumava).

KSČM bude ještě důrazněji bojovat o to, aby se dostaly přírodní zdroje včetně vody pod kontrolu státu, krajů či obcí. Odmítá, aby velké zahraniční firmy parazitovaly na úkor všech občanů na našem bohatství a odváděly získané prostředky mimo ČR. Nechceme brát studny občanům, jde nám o to, aby se občanům nezdražovaly poplatky za vodu či využití kanalizace jen proto, že z toho chce někdo mít co největší zisk. Rovněž ochrana půdního fondu je natolik zásadní, že bychom o ni měli mluvit i psát ještě více. Občanům stále nedochází, jak je kvalitní půda vzácná a kolik století trvá její vytvoření. Jinak by nemohly aktuálně některé obce podporovat stavbu další obřích hal zahraničních firem – i když obyvatelé oněch obcí protestují, starostové často záměr prosadí. Prostě chybí přísnější zákon a je nutné trvat na námi navrhované novele.

 

 Jsme PRO:

 

2. Rozvoj kraje a jeho financování

Naší prioritou je poctivá správa kraje ve prospěch občanů. KSČM chce řešit problémy kraje a jeho občanů se všemi, kdo o spolupráci mají zájem, a to jak s politickými subjekty, tak i s občanskou veřejností. Cílem politiky KSČM je prosperující kraj, jeho rovnoměrný rozvoj a spokojení občané. KSČM nesouhlasí s liberalizací veřejných služeb na úrovni kraje, protože se znovu potvrdilo, že jejich zajišťování prostřednictvím soukromého sektoru způsobuje odvádění části prostředků na vytváření co největšího zisku, na což nakonec doplácejí občané, kteří služby hradí. KSČM chce naopak dlouhodobě, s ohledem na aktuální možnosti, posilovat veřejný sektor v oblasti veřejné dopravy, údržby silnic i dálnic, zdravotnictví, školství, správy vodovodních a kanalizačních sítí, bydlení aj.

Jsme PRO:

 

Jsme PROTI:

3. Doprava a dopravní infrastruktura

Doprava, zejména veřejná, je v souladu se zájmy občanů jednou z priorit KSČM. Požadujeme zlepšování dopravní obslužnosti obcí v rámci regionu na odpovídající úroveň, aby se občané bez problémů dostali do zaměstnání, na úřady, k lékaři či do škol. Zároveň musí být veřejná doprava finančně dostupná pro všechny obyvatele kraje, ale i šetrná k životnímu prostředí. Za čerpání dotací z fondů EU se KSČM chce také maximálně zaměřit na rekonstrukce silnic v majetku kraje. Veškeré opravy i údržbu silnic i dálnic ale chceme co nejlépe koordinovat podle dlouhodobějšího plánu, aby nedocházelo ke zbytečným kalamitním stavům.

Nyní (koncem roku 2019) je velkým problémem sjednocené jízdné na železnici – KSČM se v PSP ČR podařilo prosadit sjednocení (celorepubliková jízdenka), které však bude platit až od prosince 2020, do té doby nechtěly některé kraje kvůli smlouvám s jiným dopravci uznat jízdenky Českých drah včetně slev, problém se v jednotlivých krajích stále řeší.

 

Jsme PRO:

 

Jsme PROTI:

 

4. Zdravotnictví a sociální služby

Rozvoj sociálních služeb a dostupné zdravotnictví patří mezi další programové priority KSČM. Budeme podporovat výstavbu i rekonstrukce domovů pro seniory, nemocné a hendikepované, včetně rozšíření terénních sociálních služeb. Cílem KSČM je vytváření podmínek pro jejich plnohodnotný život, ve spolupráci i se společenskými organizacemi, které hájí jejich práva.

Jsme pro posilování finančních prostředků na sociální služby – hlavně pro terénní služby pro seniory.

Chceme zachovat maximální dostupnost zdravotnických služeb pro občany, s tím, že zdravotnická zařízení nemají sloužit zisku, ale péči o zdraví občanů. Proto KSČM odmítá jakoukoli další privatizaci ve zdravotnictví a rušení veřejných zdravotnických zařízení či omezování rozsahu jejich služeb. Podporujeme, aby ve všech krajích byly nemocnice jednotně zastřešeny – zkušenost ukazuje, že tak lze ušetřit prostředky, které pak mohou být využity i ve prospěch zkvalitnění péče o pacienty.

Jsme PRO:

 Jsme PROTI:

 

5. Školství

Cílem KSČM v oblasti školství je zachovat oborovou rozmanitost středního školství, s důrazem na chybějící učňovské a technické profese (o potřebnosti oborů a možnostech většího propojení škol s podniky chceme jednat na úrovni krajů i s Hospodářskou komorou). Zároveň nesmí o dostupnosti studia rozhodovat finance, ale znalosti a nadání studenta. KSČM také podpoří programy pro volnočasové aktivity mládeže jako významný prvek v boji proti sociálně patologickým jevům.

Jsme PRO:

 

Jsme PROTI:

 

6. Kultura

 V oblasti kultury je třeba se zaměřit zejména na projekty, jejichž cílem je zvýšit dostupnost kultury pro občany, čelit její komercionalizaci a podporovat talentované umělce (i začínající) nezapojené do uměleckých klanů, kteří by se mohli stát reprezentanty nové nekomerční kulturní vlny.  

Jsme PRO:

 

7. Rozvoj venkova

Podpora vyváženého rozvoje venkova patří mezi priority KSČM. Nelze jen přihlížet tomu, jak mladí lidé opouštějí některé venkovské obce jen proto, že malá obec nemá dost prostředků na to, aby udržela provoz prodejny, hospody, koupaliště, mateřské školy, sportovních či dalších sdružení – prostě všeho, co zajišťuje rozmanitost života na venkově a základní služby občanům. Zároveň je nezbytné, aby měla obec dobré spojení veřejnou dopravou do práce, školy, zaměstnání, k lékaři atd. Program na pomoc malým obcím je proto nutné mít na úrovni každého kraje. S tím souvisí i podpora drobného podnikání a místní zemědělské výroby produkující regionální potraviny - zajišťují lidem práci i bez dojíždění.   

Jsme PRO:

 

Jsme PROTI:

 

 8. Mezi další krajské priority patří tyto oblasti (v závislosti na konkrétním regionu):