Bourání mýtů: Komunismus tady prý byl a nefungoval...

Vytvořeno pondělí 6. srpen 2012 10:58

„Komunismus ukázal své slabiny a svou nereálnost.“ S tímto tvrzením se jistě každý setkáváme při diskusích s mladými vrstevníky. Média a učitelé jim krátka dávají rovnítko mezi komunismem a předlistopadovým systémem. Nebudeme se teď zabývat reálností komunismu, to si necháme na jindy, ale připomeňme si stručně, co to komunismus je, jaké má znaky, aspoň stručně, bodově.

1. Komunismus znamená naprosto nový poměr k přírodě. Skoncování s jednostranným, nehospodárným a nezodpovědným využíváním a zneužíváním jejích zdrojů. Přechod k rozumné kultivaci přírody a životního prostředí. Harmonický vztah společnosti a přírody.

2. Komunismus znamená nohutný rozvoj všech produktivních sil, materiálních i duševních, na základě rozvoje vědy a techniky, lidského poznání.

3. Znamená převratnou změna charakteru práce z pouhého prostředku obživy v první životní potřebu člověka: intelektualizací práce, zrušením rozdílu fyzické a duševní práce; úplnou automatizací bude člověk postaven do role programátora, kontrolora, objevitele nového; vysokou produktivitou a efektivitou bude poskytnuto lidem stále více volného, svobodného času pro rozvoj jejich tvořivých sil;

4. Znamená odstranění rozdílu mezi pokročilými a zaostávajícími zeměmi, a tedy uvolnění prostoru k rozvinutí dosud dřímajících nebo potlačovaných schopností a talentů stamilionů lidí.

5. Znamená zprůmyslněním zemědělské práce odstranění rozdílu mezi zemědělstvím a průmyslu;

6. Znamená změnu sídelních poměrů - vyloučením záporné stránky městského a venkovského života a zachováním a rozvinutím jejich předností.

7. Přes postupné a nakonec úplné odstranění třídních rozdílů znamená vytvoření sociálně homogenní společnosti. A také přechod k odměňování podle zásady „každý podle svých schopností, každému podle jeho potřeb“. Je nutné podotknout, že do té doby bude uplatňována zásada „každý podle svých schopností, každému podle jeho práce“ a navíc přísně kontrolována.

8. Znamená zánik „politiky“ jako vztahu mezi třídami a odumření státu jako nástroje moci, vlády, nadvlády. Jeho nahrazení racionální celospolečenskou organizací, zabývající se prostým řízení a správou veřejných záležitostí a proměnu přirozeně vedoucí úlohy strany jako jevu už neexistující politiky v nepolitické vědecko-odborné řízení a spravování společnosti.

9. Znamená také vyvrcholení internacionality splynutím národů v jednotné lidstvo, při respektování multikulturality. Zánik dosavadních států a hranic a omezení mezi nimi. 

10. Znamená i odstranění válek, které měly nejhlubší základ v existenci vykořisťovatelské společnosti a zánik armád i mocensko-politických orgánů udržování bezpečnosti.

11. Ne v neposlední řadě znamená komunismus i revoluci v myslích lidí. Vznik nové morálky spolu s otevřením prostoru pro rozvinutí a uplatnění individuality jednotlivců a zcela nový životní způsob a chování lidí…

Takže logicky – mohl být minulý systém komunismem? Nemohl. I když logika, pravda, u mnohých „oponentů“ nefunguje…

 

Powered by FTS
Monday the 21st. (c) 2012-2016 Zdeněk Štefek