Ve čtvrtek se otevírá Fond kultury a obnovy památek

Vytvořeno čtvrtek 14. leden 2016 5:21

14. ledna v 9 hodin začíná Středočeský kraj přijímat žádosti o dotace ze Středočeských fondů.  Kromě Fondu hejtmana, který je průběžný a je možné z něho čerpat celý rok, je čas na příjem žádostí omezen do 1. února. „Jsem rád, že se podařilo navýšit objem prostředků na kulturu z 10 na 20 milionů, z toho 2 miliony jsou vyhrazeny na přímou podporu profesionálních divadel. Oceňuji rovněž, že nebudou soupeřit třeba kulturní akce s obnovou památek, protože každé tematické zadání má vyhrazeny vlastní prostředky,“ podotkl radní pro oblast kultury a památkovou péči Zdeněk Štefek.

Středočeský Fond kultury a obnovy památek nabízí čtyři oblasti podpory, minimální spoluúčast žadatele je 5 %, na projekty je možné získat i další zdroje financování, třeba z Ministerstva kultury.

 

Tematické zadání "Obecní knihovny" zahrnuje vybavení knihoven mobiliářem, výpočetní nebo audiovizuální technikou, přičemž akce musí být ukončena do 31. 12. 2016. Žadatelem o dotaci může být obec kraje nebo knihovna zřízená obcí zapsaná v evidenci knihoven MK ČR. Lze požádat o dotaci v rozmezí 10 až 80 000,- Kč.

 

Tematické zadání  "Obnova  kulturních památek" je zaměřeno pouze na kulturní památky podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů; akce musí být ukončena do jednoho roku od oboustranného podpisu Smlouvy. Žadatelem o dotaci může být vlastník kulturní památky, která se nachází na území Středočeského kraje. Lze požádat o dotaci v rozmezí 50 000,- Kč až 800 000,- Kč. Minimální spoluúčast žadatele je 5 %. Projekty mají splňovat alespoň některé z následujících kritérií: tradice, reference o subjektu, zkušenost s OKPP, kvalita projektu, vícezdrojové financování, památka je vedená v seznamu nejohroženějších památek vedeném MK ČR, naléhavost opravy, připravenost akce, rozpracovanost opravy památky, finanční zajištění, využití památky po opravě, význam památky v regionu, krajinná dominanta památky nebo památka dotvářející urbanistického prostředí, uchování památkové hodnoty.

 

Tematické zadání "Obnova drobných památek" se zaměřuje na drobné památky a architekturu umístěnou převážně na veřejných prostranstvích, u komunikací nebo ve volné krajině (např. kapličky, výklenkové kaple, křížové cesty, samostatně stojící sochy a sousoší, kašny, zvoničky, boží muka, kříže, smírčí kříže, význačné náhrobky, pomníky a pomníčky padlým, pamětní desky atd.). Dotace lze poskytnout také na zpřístupnění uzavřených objektů pro turisty k nahlédnutí – osazení mříží na uzavřené objekty. Akce musí být ukončena do jednoho roku od oboustranného podpisu Smlouvy. Žadatelem o dotaci může být vlastník drobné kulturní památky nebo drobné neprohlášené památky, která se nachází na území Středočeského kraje. Lze požádat o dotaci v rozmezí 10 000,- Kč až 200 000,- Kč.

 

Tematické zadání „Podpora kultury“ zahrnuje podporu akcí, které splňují alespoň některé z následujících kritérií: kvalita projektu, jedinečnost projektu, tradice, nadlokálnost, novátorství. Jedná se o projekty zejména v oblastech amatérské kultury (divadlo, folklor - tradiční lidová kultura - zapsáno v Seznamu nemateriálních statků TLK Středočeského kraje, hudba, tanec, film, foto, výtvarné umění a literatura -   soutěže a publikační činnost). Dále je možno podpořit celoroční dobrovolnou kulturní činnost, kulturní slavnosti k významným kulatým výročím, historické slavnosti, bitvy a oživení památek, projekty muzejního typu.  Vždy by mělo dojít k posílení věhlasu Středočeského kraje, u festivalů, přehlídek a soutěží je požadována alespoň krajskou úroveň. Akce musí být ukončena do 31. 12. 2016. Z dotace nelze hradit pohoštění, s výjimkou cen do soutěží (např. dětské soutěže). Lze požádat o dotaci v rozmezí 10 000,- Kč až 120 000,- Kč.

 

„Všechny projekty bude na základě předem daných kritérií analyzovat hodnotící komise, aby stanovila konečné pořadí. Úspěšné žadatele pak bude schvalovat rada kraje a zastupitelstvo. Kritéria byla původně podrobněji rozpracovaná, narazili jsme však na omezení pramenící z jednotných systémových pravidel pro všechny fondy. Pracovníci našeho odboru komisi připraví přesto podrobné odborné podklady. Členům komise ale práci rozhodně nezávidím, při polovičním objemu kulturních grantů v roce 2015 bylo převis poptávky 8:1, oceňuji tedy, že náš odbor poskytuje i poradenství v oblasti možností získat dotaci z grantů Ministerstva kultury,“ dodal radní Štefek.

 

To poskytuje dotační tituly v několika oblastech:

 

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

 

Tento dotační program umožňuje obcím s rozšířenou působností (jejichž obecní úřady jsou prvoinstančními orgány pro výkon státní správy na úseku památkové péče pro kulturní památky) podílet se na kompenzaci veřejného zájmu na úseku památkové péče a efektivně se podílet na zachování a obnově kulturních památek. Příspěvky na obnovu kulturní památky jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví České republiky. Příspěvek může poskytnout prostřednictvím žádosti podané na příslušnou obec s rozšířenou působností Ministerstvo kultury.

 

Program záchrany architektonického dědictví

 

Tímto programem je podporována obnova kulturních památek tvořících nejcennější součást našeho architektonického dědictví, jako jsou hrady, zámky, kláštery, historické zahrady, kostely a podobně. Zamýšlené práce přitom musejí směřovat k záchraně kulturní památky nebo záchraně těch jejích částí, které tvoří podstatu kulturní památky. K žádosti o zařazení do tohoto programu se přikládá zvláštní druh dokumentace, tzv. projekt záchrany kulturní památky.

 

Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón

 

Je nástrojem k obnově kulturních památek nacházejících se v nejcennějších částech našich historických měst, prohlášených za městské památkové rezervace nebo městské památkové zóny. Finanční příspěvky však mohou být z něho poskytovány pouze tehdy, pokud má příslušné město zpracovaný vlastní program regenerace a pokud se zároveň finančně podílí společně s vlastníkem na obnově kulturní památky.

 

Program restaurování movitých kulturních památek

 

Z tohoto programu jsou poskytovány finanční příspěvky na náklady spojené s obnovou (restaurováním) movitých kulturních památek, zejména takových, které jsou významnými díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi a jsou umístěny v budovách zpřístupněných veřejnosti pro kulturní, výchovně-vzdělávací nebo náboženské účely.

 

Havarijní program Ministerstva kultury ČR

 

Z tohoto programu jsou poskytovány finanční příspěvky pro zabezpečení nejnaléhavějších oprav nemovitých kulturních památek, zejména na odstranění havarijního stavu střech a nosných konstrukcí staveb.

 

Program péče o vesnické památkové rezervace, vesnické památkové zóny a krajinné památkové zóny

 

Program je zaměřen na podporu obnovy a zachování kulturních památek, zejména památek lidové architektury, jako jsou například zemědělské usedlosti, chalupy, kapličky a boží muka, které se nacházejí v uvedených památkově chráněných územích.

 

.

 

 

 

Thursday the 2nd. (c) 2012-2016 Zdeněk Štefek