Co se povedlo v oblasti kultury a památkové péče II.

Vytvořeno středa 12. říjen 2016 7:04

Druhou oblastí, které poslední 4 roky přinesly pozitivní posun, jsou prostředky směřující do kultury a památkové péče mimo krajské instituce. K tomu byly určeny zejména fondy, které ale nebyly první rok vlivem ekonomické krize a pak i kvůli povodním vyhlášeny. Fond kultury a obnovy památek se zaměřoval na pět oblastí – podporu obnovy kulturních památek, podporu drobných památek, podporu kultury, historických akcí a slavností, podporu obecních knihoven a podporu profesionálních divadel.

K pozitivní změně, která byla opřena i o koncepci památkové péče, došlo ve výši poskytovaných prostředků. Z původních 10 milionů v roce 2014 se podařilo prostředky navýšit pro rok 2016 na dvojnásobek, byť jsme nárokovali výši 40 milionů – Fond kultury a památkové péče měl totiž vždy největší přetlak žádostí, požadavky byly až v 8x vyšší částce než jsme mohli poskytnout.

 

Zároveň se na hřišti vymezeném společně pro všechny fondy podařilo dosáhnout zásadních úprav podmínek. Původně totiž spolu při hodnocení soutěžily oprava památek i třeba podpora divadel nebo nějaká kulturní akce. Hodnocení žádostí pak logicky nebylo vůbec jednoduché, obzvlášť když oprava památky za 800 tisíc korun mohla být nahrazena 10 akcemi po 80 tisících. My jsme po dlouhé diskusi vyhradili procentem poskytnuté prostředky na všechna tematická zadání.  Bylo tak jasně na začátku řečeno, kolik financí půjde třeba na obnovu památek a vlastní soutěžení žádostí pak probíhalo jen mezi příslušnými žádostmi.

 

Hodně jsme se zabývali také kritérii. Navrhli jsme specifická podrobná kritéria pro každé tematické zadání, bohužel jsme nemohli jít mimo hřiště definované společně pro všechny dotační tituly a tak se kritéria zcvrkla jen do 3 společných a 3 specifických.  Nicméně jsme byli jediným fondem, kde hodnotící komisi dodali pracovníci odboru kultury a památkové péče podrobné odborné podklady právě na základě podrobných kritérií. Prakticky tak člen hodnotící komise věděl, zda památka je v seznamu ohrožených památek a jaký je stupeň naléhavosti opravy, zda je výjimečná, ojedinělá, zda je krajinnou či městskou dominantou a podobně.  Asi mě za tuto dost náročnou vícepráci pracovníci na odboru proklínali… Ale hodnotící komise složená ze zástupců všech subjektů v zastupitelstvu na základě poměrného zastoupení, to jistě ocenila.

 

Na základě schválené koncepce podpory profesionálních divadel byla poslední rok z Fondu kultury a obnovy památek vyňata oblast podpory divadel – 3 profesionální divadla v původním fondu neměly zajištěnu stabilní dotaci, navíc jednotná výše 300 tisíc korun byla spíše symbolickým vyjádřením podpory a nezohledňovala ani vícesouborové divadlo v Kladně. Nově byly 3 profesionálním divadlům v kraji s respektem k jejich specifickým podmínkám rozděleny v posledním roce 2 miliony korun na základě transparentního procesu hodnocení a jednoduchého matematického vzorce.

 

Další prostředky směřovaly každoročně do knihoven. Mimo zmíněného dotačního titulu Podpory obecních knihoven bylo přes tzv. regionální funkce knihoven podporováno více než 700 knihoven v kraji, jak o tom již bylo informováno v předchozím článku.

 

Problém byl ale s výškou částky. Na začátku se podpora knihoven potácela na 5 milionech korun, což neumožňovalo ani rozšiřovat výměnný knižní fond. Zvedli jsme tedy příspěvek o 100% na 10 milionů korun a každý následující rok jsme začali s mírným nárůstem prostředků, v návrhu na rok 2017 již požadujeme 12,2 milionů korun.

 

Na rozdíl od jiných kapitol měla kapitola kultury a památkové péče v rozpočtu přesně a konkrétně určené prostředky, nebyl tak prostor ani prostředky pro žádné mimořádné dotace - jichž ostatně nejsem ani příznivcem - nicméně se podařilo podpořit již při tvorbě rozpočtů řadu zajímavých a mimořádných akcí, které by se jinak do dotačních titulů právě kvůli své výjimečnosti nevešly.

 

Podporu tak dostalo třeba Národní zahájení festivalu muzejních nocí, které se konalo v Roztokách u Prahy. Dále Slavnosti Karla IV. na Karlštejně při příležitosti oslav 700. výročí jeho narození, celoevropské setkání hornických měst a obcí v Příbrami, nebo Středočeská Stavba roku. Podpořen byl i zajímavý projekt festivalu filmové hudby a multimédií Soundtrack festival. Mimořádně jsme podpořili i Festival Antonína Dvořáka, který po dlouhé tradici začal v nových podmínkách. A také jsme podpořili dotaci pro Vlastivědné muzeum ve Slaném, které není krajské – jeho význam a sbírkový fond je ale větší než u mnoha krajských institucí. A pilotně jsme podporovali také řadu akcí v rámci Kulturního léta, kterým oživujeme areál Jezuitské koleje v Kutné Hoře.

 

Příště budeme pokračovat další oblastíJ.

 

Powered by FTS
Wednesday the 20th. (c) 2012-2016 Zdeněk Štefek