Z 24. zastupitelstva

Vytvořeno středa 21. září 2016 3:39

V pondělí 19. září se konalo 24. zastupitelstvo Středočeského kraje. Bylo poznamenáno blížícími se krajskými volbami. Po schválení procesních záležitostí se jednalo o programu, do kterého přibyly body ohledně parkovacích zón v Praze, ohledně parkovacích zón a další body, které uvedu při projednávání. Diskuse se strhla o tom, zda předřadit vystoupit občanů na začátek. To nakonec schválilo 37 zastupitelů. Vyřazeno bylo rozdělení prostředků na MASky a přemístění sochy v kolínské nemocnici, následně byl po diskusi stažen bod týkající se pronájmu v domě č. 7 v Kolíně. Program byl schválen.

Za občany vystoupili z petičního výboru z obce Nehvizdy ohledně zápachu z brambůrkárny (výrobny zeleninových lupínků), na který si stěžuje 200 občanů. Zastupitelstvo požádalo odbor ŽP, aby tlumočil příslušnému ORP obavy občanů a poskytl občanům metodickou pomoc.

 

Vystoupil i spolek Permanent ohledně AZOSu. Ve faktickém stavu se únik látek z AZOSu nezměnil. Řeší se podjatost úřadu, pokud MMR toto potvrdí, problém bude řešit jiný kraj a řešení se oddálí. Zastupitelstvo žádá MMR o urychlené rozhodnutí ve věci systémové podjatosti.

 

Náměstek Peřina pak uvedl finanční body, nejdříve čerpání rozpočtu kraje za I. pololetí. Navýšil se příjem z prodeje zbytného majetku. ODS kritizovalo malé čerpání kapitálových výdajů. Stejně tak i TOPka. Ale zároveň neuváděli, že jsme čerpali i evropské peníze a platili kofinancování. Kritizovány byly i vyšší provozní výdaje.

 

Dalším materiálem byly navýšeny příjmy o 120 mld. Kč, které byly rozděleny na konkrétní akce ve školství, regionálním rozvoji, životního prostředí atd. Opozice kritizovala netransparentní rozdělování.

 

Schválena byla i žádost o prominutí penále u dvou subjektů za porušení rozpočtové kázně a poskytnutí daru Policii ve výši 3 milionů Kč a Českému svazu bojovníků za svobodu ve výši celkem 410.000,- Kč pro 41 vězňů koncentračních táborů. Neprošel návrh na poskytnutí daru i Konfederaci politických vězňů.

 

Schváleny byly příspěvky obcím v rámci Fondu hejtmana, ty musí projít Zastupitelstvem.

 

Dál jsme se před obědem nedostali…

 

Schválen byl plán investic na rok 2016 s dílčími změnami na základě požadavku odborů a zásobník projektů realizovaných za podpory evropských fondů.

 

Bylo schváleno i přijetí prostředků od Finančního úřadu ve výši přes 300.000 Kč a odůvodnění veřejné zakázky na rekonstrukce II/603 Radějovice – Babice a II/331 Sojovice, rekonstrukce mostu.

 

Tak se přešlo pozvolna do dopravy.

 

Nejprve jsme řešili situaci kolem plánovaného zákazu nákladních vozidel hlavním městem Prahou, zastupitelstvo nesouhlasí se záměrem a požaduje jednoznačné rozhodnutí Prahy, že od záměru upouští.

 

Diskutovali jsme i o parkovacích zónách v Praze. Je asi v kraji 25 parkovacích míst, kde by mohly vzniknout P+R. Do Prahy dojíždí až 400.000 Středočechů. Vyzvali jsme magistrát k pozastavení rozšiřování těchto zón do doby, než budou záchytná parkoviště s infrastrukturou.

 

Byl schválen vznik příspěvkové organizace Integrovaná doprava Středočeského kraje, do které se přelije část odboru dopravy a která se propojí s pracovištěm ROPID.

 

Dodali jsme finanční prostředky 61 mil. Kč na předfinancování a kofinancování  rekonstrukce mostu II/150, projekt bude realizován z IROP.

 

Podpořili jsme smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti mezi naším a královehradeckým krajem, která zajistí, aby se na hranici nemuselo přestupovat.

 

Uzavřeli jsme memorandum o vzájemné spolupráci s Kutnou Horou na realizaci akce opěrné zdi v III/3377.

 

Schválili jsme i smlouvu o zajištění stabilního financování železniční osobní dopravy na roky 2020 až 2034.

 

Projednali jsme žádost organizace HERPETA o mimořádnou dotaci 1 mil. Kč  za návrat želvy bahenní. Návrh nebyl přijat. Poskytli jsme ale prostředky na hospodaření v lesích, z 301 žádostí bylo vyhověno 276.

 

Dále byly poskytnuty dotace ve výši skoro 6 mil. Kč na odstraňování povodňových škod na obecním majetku, na všech 5 žádostí.

 

Poskytnuty byly i individuální dotace na realizaci vodohospodářské infrastruktury ve výši 34,8 mil. Kč.

 

Povolili jsme změny využití dotace městu Zruč nad Sázavou, z prostředků opraví jiný poškozený mostek vzhledem k obdržení jiné dotace na opravu mostku původního.

 

Zastupitelstvo schválilo i dotaci 1 mil. Kč na odstranění černé skládky městu Buštěhrad.

 

Zastupitelstvo schválilo též návrh zákona, kterým se mění zákon o ochraně ovzduší v oblasti problematiky pachových látek.

 

Dále financování převisu posledních 40 žádostí o kotlíkové dotace, zafinancujeme z kapitoly životního prostředí.

 

Z Regionálního rozvoje se začalo zprávou o vztazích k Mladá RP – společnost a kraj se nyní vzájemně žaluje. Kraj vypověděl smlouvu, protože ji Mladá RP neplnila v oblasti demoličních prací. Pak chtěl vzniklou škodu společnosti uhradit, pokud ji ale doloží v nákladech, ale i příjmech. Ta to ale neučinila a spíše kraj vydírala.

 

Byla schválena aktualizace Zásad územního rozvoje, kde je zohledněn záměr komunikace k elektrárně Mělník, kde má být centrální spalovna. ODS se spalovnou nesouhlasí.

 

Podpořeny byly i účelové dotace obcím ve výši skoro 36 milionů Kč, na hřiště, ordinace, rekonstrukce. A dále dotace spolku Středočeské vodní cesty ve výši 1 mil. Kč na podporu rozvoje turistiky právě na vodních tocích.

 

Dále byla podpořena dotace 121 000 Kč pro Kutnou Horu na virtuální prohlídku, podpořeno bylo i ocenění vítězů soutěže Vesnice roku 2016.

 

Podpořili jsme i rozdělení již schválené dotace na projekční kancelář na investiční část 1,33 mil. a zbytek do 12 milionů jako neinvestiční.

 

Majetek začal schvalováním 11 bezúplatných nabytí, 22  bezúplatných převodů, 9 úplatných nabytí, 12 úplatných převodů, 6 vzájemných darování a směn, …

 

Projednávání se zaseklo u Nalžovického zámku, materiál byl stažen. Diskuse byla i u vypořádání stavby rekonstrukce II/117 Žebrák – Hořovice, bod nakonec byl také stažen.

 

Ze školství jsme schválili rozpis 7 dotací na sportovní soutěže, přijetí darů od ČOV a rozdělení těchto prostředků a financování přípravy školských projektů do výzvy ITI.

 

Prominuli jsme odvod za porušení rozpočtové kázně spolku TJ Nesperská Lhota a zajistili předfinancování 3 mezinárodních projektů škol.

 

Schválili jsme i koncepci protidrogové problematiky na léta 2016 – 2020 a změn zřizovacích listin.

 

Ze zdravotnictví byla projednána informativní zpráva o hospodaření nemocnic. Nemocnice Kladno zprávu předloží až po 1. 10.

 

Schválili jsme investiční dotaci nemocnicím Kladno a Mladá Boleslav na informační systém a Mladé Boleslavi na snížení rizik výpadku elektrické energie a dodávek pitné vody.

 

Dále kofinancování projektů Kladna na zvýšení kvality návazné péče.

 

Ve změnách zřizovací listiny ZZS byly zahrnuty nové garáže v Mladé Boleslavi.

 

Z oblasti sociální byly zapojeny prostředky ve výši 190 mil., které se kraji vrátily od poskytovatelů soc. služeb na základě kontroly. Dále byly schváleny 2 miliony Kč na adiktologické služby pro 3 neziskové organizace.

 

Rozděleny byly i dotace kraj na dofinancování soc. služeb ve výši 99 mil. Kč. a v rámci mimořádného termínu další prostředky, dále dotace 411 mil. Kč z operačního programu Zaměstnanost na poskytování soc. služeb. Vyhlásili jsme dotační řízení pro rok 2017.

 

Schváleny byly i dodatky k veřejnoprávním smlouvám, přijaty byly prostředky přidělené na výplatu příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti ve výši 4,5 mil a 3,5 mil Kč.

 

Byly podpořeny i dílčí úpravy sítě soc. služeb, aktualizace střednědobého plánu a změny identifikátorů a dále změny zřiz. listin. Podána byla i informace o snaze kraje zajistit, aby prostředky poskytovatelům sociálních služeb chodily dříve.

 

Neposkytli jsme prostředky městu Kladnu na opravu kapličky, protože by to bylo nesystémové, informovali jsme o nákupu pozemku v Kladně pro potřeby depozitáře knihovny, schválili dodatky pověřeným knihovnám na navýšení mezd a schválili i změny zřizovací listiny Hornického muzea Příbram.  Schválena byla též zákonodárná iniciativa, která řeší problém akviziční činnosti muzeí a galerií.

 

V různém jsme probrali i petici občanů na zrušení povinnosti evidence služeb, neprošel nakonec žádný návrh zákonodárné iniciativy.

 

Závěre patřil vzájemnému děkování za spolupráci ve čtyřletém období.

 

Powered by FTS
Wednesday the 20th. (c) 2012-2016 Zdeněk Štefek