hhg5fdh4k3j

Reportáž z posledního středočeského zastupitelstva v tomto období

Vytisknout
Datum zveřejnění

Přinášíme stručnou reportáž z celodenního maratonu. 3. srpna se konalo snad poslední (26.) zastupitelstvo Středočeského kraje v tomto volebním období, na začátku bylo přítomno 54 zastupitelů.

Po procesních bodech se začalo jednat o programu. Hejtmanka navrhla zařadit některé body, které budou popsány v průběhu jednání, včetně projednání petice za prohlášení tzv. Karlova mostu v Dobříši za kulturní památku. Navrhla vyřadit i jeden majetkový bod, informaci o integraci dopravy.

STAN dal na stůl (!) návrh na legislativní iniciativu v oblasti zmírnění dopadu COVIDu (jednorázový příspěvek krajům, 693 mil. pro náš kraj, celkově z rozpočtu přes 5 mld. Kč). ODS navrhla bod stav hospodaření šesté nemocnice. Body podpořeny nebyly, ale informace bude projednána. Co se týká leg. iniciativy, Asociace krajů udělala komplexní dohodu s vládou, na základě které dostane na kompenzaci finance.
Prošla změna jednacího řádu, která umožnila pověřit místopředsedu (člena zastupitelstva) výboru svoláváním a řízením výboru, pokud nefunguje či není předseda. Prošel i finanční dar ČSBS (248 tis. Kč) a Spolku pro zachování odkazu českého odboje (232 tis. Kč), každému členu 8 tis. Kč.
Podpořen byl i Fond hejtmana pro 25 obcí.
Obsáhlé úvodní slovo i diskusi si vyžádal materiál Smlouva o financování mezi EIB a krajem, která zajišťuje prostředky na investice do zdravotnictví, sociálky, školství, energetických úspor i do silnic. Seznam projektů se bude ještě aktualizovat a čerpat až v jednotlivých balíčcích. Bez diskuse prošla změna rozpočtových pravidel i aktualizace zásobníku projektů.
Podpořena byla dodatečně žádost z Fondu podpory dobrovolných hasičů (1 mil. Kč pro SDH Žebrák), našly se zdroje, další 2 žádosti neodpovídají pravidlům. Obec Klokočná dostala půjčku 2 mil. z Fondu návratných finančních zdrojů.
Schváleno bylo 397 žádostí Fondu obnovy venkova za 181,1, mil. Kč. Dalších 109 žádostí bude příště.
Dále bylo zajištěno financování Infrastrukturního fondu (110 mil. Kč na ZŠ a MŠ a na vodohosp. infrastrukturu 50 mil. Kč). Schváleno bylo 7 žádostí z oblasti životního prostředí z Fondu podpory přípravy projektů EU a NIP za 2,23 mil. Kč.
V dodatku k programu Fondu podpory včasné přípravy projektů byly učiněny změny – obohaceno (mimo životního prostředí) o tematická zadání doprava, sociálka IT, Vzdělávání (ZŠ a MŠ), zohledněn i prstenec okolo Prahy a hospodářsky slabší regiony. V dodatku zřizovací listiny Regionální dotační kanceláře se zvýšily pravomoce Rady v možnostech úkolování RDK.
Podpořeno bylo memorandum o spolupráci s Prahou, které se věnuje i čerpání prostředků z ITI. Prodlouženy byly termíny dokončení územních plánů obcí Láz a Drahlín. Schválena byla Pravidla II pro poskytování návratné finanční výpomoci – dofinancovává projekty na MŠ, ZŠ i životní prostředí.
Schválena byla první změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje 2020. Obec Svinaře dostala splátkový kalendář ve věci vrácení prostředků za nedodržení závazných parametrů.
Velký byl majetkový blok. 15 bezúplatných nabytí, 18 bezúplatných převodů, 6 úplatných převodů, 19 úplatných nabytí, z nichž jsme ve 2 případech záměr nepodpořili, bod výkupu pozemků souvisejících s opravou mostu prošel, druhý ne. Pak následovalo 12 dalších bodů, po nich informace o výsledcích participativního rozpočtu, schváleny byly projekty za více než 42 mil. Kč. Prošla i čtvrtá aktualizace smlouvy o vypořádání bezdůvodného obohacení s Mladá RP – suť vyřešena postupným proplacením po kontrole odvozu, výši obohacení (tedy částky, kterou Mladé RP zaplatí kraj za vykonanou práci) určí nakonec soud.
Podána byla informace o kladném hospodářském výsledku pěti nemocnic za rok 2019. „Šestka“ měla ztrátu přes 1 mil. Kč a byl terčem kritiky. Ušetřila sice na výběrkách cca 33 mil. Kč, ale nemá dosud zajištěn příspěvek od nemocnic na výběrové řízení a není zastoupena v orgánech nemocnic.
Zvýšen byl základní kapitál Oblastní nemocnice Kolín vkladem nemovitostí v Kutné Hoře a dalším majetkem (o 86,5 mil. Kč). Nemocnici v Benešově byla poskytnuta investiční dotace celkem 8 mil. Kč (aktuálně žádali o 5,5 mil Kč) na rekonstrukci nákladních výtahů (celkem 8,5 mil. Kč).
3 mil. Kč šlo Policii ČR na Pol Pointy (e-služebny) a systém zrychlení vyřizování dopravních nehod, 1,5 mil. Kč na velitelská a užitková auta HZS.
Z kultury byla podpořena koncepce sbírkotvorné činnosti organizací, která navazuje na dosavadní úspěšnou koncepci, i koncepce regionálních funkcí divadel, která podporuje i další rozvoj amatérských divadel. Do rozpočtu kultury se vrátilo 260 tisíc za nezrealizované rozvojové projekty.
7 žadatelů si rozdělilo 30 mil. Kč z programu na obnovu památek určených ke společenskému užití. Již podpořený a nerealizovaný Festival A. Dvořáka dostane alespoň 15% vynaložených nákladů. Aktualizována byla zřizovací listina Muzea T. G. M. Podpořena byla petice okrašlovacího spolku v Dobříši na prohlášení „Karlova“ mostu v Dobříši za kulturní památku.
Podpořen byl projekt Skalní města ČR – marketing a PR národního produktu i Rozvoj produktu Střední Čechy královské – oba projekty by měly získat podporu z národního programu na podporu cestovního ruchu.
Vyhlášen byl další ročník Fondu rozvoje doprovodné infrastruktury (30 mil. Kč) v oblasti cestovního ruchu i 2. výzva programu na podporu rozvoje destinačních managementů (2 mil. Kč).
Ukončena byla smlouva o nerealizované akci z Fondu doprovodné infrastruktury (Milešov).
Schváleno bylo 7 mil. pro 2020-2022 pro program Smart Akcelerátor II – Asistence a 4 mil. Kč pro program Kreativní vouchery. Dále 2 mil. Kč pro tvorbu center sdílených služeb pro svazky obcí.
Prodloužen byl termín realizace výstavby nového pavilonu pro lvy v ZOO Chleby.
Zelenou ale nedostaly dotace Středočeskému inovačnímu centru 13,93 mil. (na rozvoj BVVP Mladá, Kreativní kulturu a další projekty). Ukončena byla smlouva na Votvírák (akce nebyla realizována).
Podpořena byla změna smlouvy o dotaci na Mělnické vinobraní, nepodpořena byla změna na Let it roll (mělo být místo 30 tis. lidí jen 1.000 lidí denně za stejnou cenu), měnil se projekt destinačního managementu Kraje blanických rytířů z důvodu COVIDu (ze zahraničního na domácí cestovní ruch).
Dodatkem byla finančně vypořádána smlouva na Smart akcelerátor II i zapojeny vratky SICu a RRRSČ (5,4 mil. Kč). Aktualizovány byly zásady územního rozvoje kraje o chybějící úsek II/610.
Z dopravy byl aktualizován projekt II/101 Z8py rekonstrukce mostu (přesun části nákladů do neuznatelných), Herkules KHKD dostal 1,1 mil. Kč na historické rekreační vlaky 125 Krupá-Kolešovice.
Podpořená smlouva vyřešila i mezikrajskou spolupráci v dopravní obslužnosti s Ústeckým krajem, další smlouva zase společné zadávání na veřejné služby s Prahou, další koordinuje přeložky III/2768 a III/27612, další zase modernizaci II/105, Psáry. Podpořeny byly dodatky zřizovacích listin KSUS i IDSK (převod některých činností, např. cyklistika, P+R na KSUS). Uzavřeno bylo memorandum o spolupráci 4 krajů při zajištění dopravní obslužnosti.
Podpořen byl zásobník investic, změna č. 3 (snížení o 342 mil. Kč, projekty se posouvají do dalších let vlivem COVIDu).
Aktualizován byl plán rozvoje sociálních služeb, vyhlášeno bylo dotační řízení pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2021, rozděleny byly dotace v rámci mimořádného termínu 2020 i v rámci dofinancování. 700 tis. Kč bylo poskytnuto La Sophia – pomoc dětem ze sociálně slabých rodin.
Zapojeny byly vratky z individuální finanční výpomoci v soc. službách 2x 500 tis. Kč. 500 tis. Kč obdrží odlehčovací služba Volno (autismus) za podmínky, že stejnou částku dostanou od města Kolín. Červený Mlýn Všestudy dostal návratnou výpomoc 2,4 mil. Kč, převáděl se nepotřebný majetek ze sociálky na školství (VISK). Měnily se zřizovací listiny Bellevue a Nalžovického zámku.
Zelenou dostal Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy 2020-2024 i návrh implementace Krajského akčního plánu vzdělávání II.
Podána byla informace o světu záchranářů – nebude v Lysé, kde je mokřad, ale na Vrchbělé. Zaječov řeší změnu územního plánu.
Zvoleni byli přísedící Krajského soudu, podána byla zpráva o činnosti Výboru pro soc. věci za I. pololetí a prošla i Zpráva o činnosti Rady kraje.

Tuesday the 21st. (c) 2012-2016 Zdeněk Štefek