Člověk (až) na prvním místě

Vytisknout
Datum zveřejnění

Přináším rozhovor, který byl zveřejněn v nedávno vyšlé v Třešničce. Ta je ke stažení i v pdf (odkaz je na konci). Odpovídám na otázky týkající se plnění našich priorit ve Středočeském kraji v aktuálním volebním období. Věnuji se ale i pandemii a nezapomínám ani na některé body, na které se chceme soustředit v období příštím.

Otázka: Pomalu končí další zastupitel­ské období a určitě je již na čase hod­notit, co se v něm komunistům podařilo.

Pro nás to určitě jednoduché období nebylo. V posledních krajských volbách jsme získali jen osm mandátů, předtím to bylo 19. A téměř celý první rok jsme byli v opozici, v které se program realizuje těžko. Upozorňovali jsme v něm na nezvládnutou dopravní integraci na Kla­densku nebo na chaos v podávání žádos­tí o kotlíkové dotace, přes naše úsilí bylo ale zrušeno proplácení pohotovostních poplatků i žákovské jízdné, chystalo se pomalu rušení některých škol i slučování či likvidace kulturních institucí. Připravo­valo se i memorandum s pražským arci­biskupstvím, které by mu třeba otevřelo i dveře do našich škol. Pak přišla ale změna – dosavadní koalice se rozpadla a my začali na základě programových podmínek podporovat menšinovou vlá­du ANO a ČSSD.

Otázka: Tím myslíte 7 programových bodů, o které se opíráte. A jak se je daří prosazovat?

S realizací jsme společně začali hned po změně koalice, některé body se podařilo dovést do úspěšného konce rychle, na některých se stále pracuje. Doufám ale, že i přes pandemickou krizi a nouzový stav je zvládneme úspěšně do konce období splnit.

Otázka: Zmínil jste koronavirus, na ten pohlížíte jak?

V prvé řadě je třeba ocenit obrovskou odvahu a nasazení všech lidí v první linii, ve zdravotnictví, v sociálních službách, složkách integrovaného záchranného systému, v otevřených prodejnách. Chtěl bych ale ocenit i neočekávanou soli­daritu mezi námi, která se projevuje vzájemnou pomocí, ať již šitím roušek nebo nákupy, tolerancí, ale i spoluprací na řešení bez ohledu na barvu dresu.

Lidé sami tak svým úsilím nahrazují místa, kde selhal současný systém. Krizi zvládneme, bezpochyby. Ale pravdou je, že svět a také naše země již nikdy nebudou jako předtím. Stále více lidí si začíná uvědomovat, že není nesmysl­ný dlouhodobý požadavek komunistů na soběstačnost, nejen v potravinářství, ale i v dalších klíčových komoditách. Že není nesmyslný náš požadavek mít pod kontrolou státu strategicky významné zdroje, že nebyl nesmyslný ani systém branné výchovy ve školách a systém civilní ochrany včetně skladů, který byl zrušen v devadesátých letech. Že naopak hrozbou pro bezpečnost bylo třeba rušení infekčních lůžek, které i v našem kraji prováděla ODS.

Mnoha lidem je už jasné, že žebříček skutečných hro­zeb pro naši zemi nezačíná Ruskem a Čínou, ale prá­vě živelnými pohromami či epidemiemi. V souvislosti s těmito hrozbami není správná otázka, zda přijdou, ale jen kdy přijdou. A rozhodně bychom na ně měli být připraveni. Vojenské jednotky pro boj v poušti nebo útočné vrtulníky nám v tom určitě nepomohou…

Každopádně před námi nyní stojí úkol plně obnovit život v našem kraji, restar­tovat i ekonomický růst, který v řadě oborů dostal značnou ránu, což dopadá i na naše občany.

Otázka: Určitě to bude téma i pro další období, ale vraťme se k těm prioritám…

Budu se opakovat, ale zkusím to stručně.

První prioritou bylo opětovné zavedení žákovského jízdného. Byl schválen model tzv. Středočeského jízdného, cílený na žáky a studenty, kteří bydlí v kraji, a na seniory 65+. Ti jezdí v našem kraji zdarma, byť se časové jízdenky proplá­cejí až zpětně.

Druhou prioritou bylo zabránit privatizaci a vyvádění veřejných služeb. Také to se podařilo, nedošlo k další privatizaci zisků a socializaci ztrát, naopak byly učiněny kroky, které by ziskové provozy dostaly opět pod naši kontrolu tak, aby­chom ze zisků mohli sanovat ztrátové provozy. Třeba ve zdravotnictví přibývají lůžka následné péče, která byla předtím zprivatizována.

Třetí prioritou bylo garantovat minimálně současný rozsah i kvalitu zdravotní, sociální péče i dalších služeb včetně rozsahu dopravní obslužnosti. Tady se po­dařilo zabránit nesystémovému slučování škol v Kunicích se školou v Jílovém, nebo v podstatě rušení Gymnázia v Čelákovicích či SOŠ v Liblicích. Zkvalitňuje se v rámci postupující integrace i dopravní obslužnost. Dochází k navyšování kapacit sociálních služeb, byl otevřen nový domov seniorů v Žižicích.

Čtvrtou prioritou je zaměření fondů kraje na základní občanskou vybavenost, v prvé řadě na kanalizace a vodovody u malých obcí. Množství prostředků pro malé obce se neustále zvyšuje, na vodovody a kanalizace se přesouvají i pro­středky v rámci Infrastrukturního fondu, pracuje se na propojování vodohos­podářských soustav, spuštěn byl dotační titul, který umožňuje malým obcím půjčit si na spolufinancování, i titul, který umožňuje přípravu projektů pro další období.

Pátou prioritou je bezpečnost, včetně pomoci dotvořit síť služeben Policie ČR, které zejména v malých obcích a okolo Prahy chybí. Tam jsme narazili na ne­dostatek policistů, hledali jsme tedy cesty, jak pomoci v oblasti bezpečnosti. Máme řadu společných projektů a nyní diskutujeme možnost zřídit dotační titul či tematické zadání, v jehož rámci by se dalo čerpat na služebny, ale i na další bezpečnostní opatření.

Šestou prioritou bylo Sjednocení podpory významných akcí z hlediska ces­tovního ruchu s kulturními akcemi a vytvoření koncepce podpory významných kulturních a turistických aktivit v kraji s pravidelnou finanční podporou – to již funguje druhým rokem.

Poslední prioritou bylo zavedení programu energetických úspor pro příspěvko­vé organizace s každoročním vyhrazením prostředků na financování/kofinan­cování. To se také realizuje přes velké projekty financované z budoucích úspor nebo z programu malých energetických úspor.

Nutno ale říci, že v programovém prohlášení Rady kraje je obsaženo z našeho programu mnohem více bodů, které se také plní…

Otázka: Takže to tedy v rámci koalice funguje?

V rámci nastavených pravidel určitě, i když vnímáme i mnohé nevýhody toho, že nemůžeme uskutečňovat náš program přímo. Sice se bez hlasovacího práva účastníme Rady kraje, probíhají politická jednání, kde se řeší klíčové otázky i spory, které logicky také přicházely, na řadu věcí jsme měli prostě jiný názor, ale možnosti v nastaveném modelu podpory krajské vlády jsou prostě limitovány.

Otázka: A už víte, jak byste chtěli v kraji pokračovat?

Klíčové bude určitě rozvíjet zdravotnictví. A to zejména v našich zařízeních, i když se nezříkáme přispět k řešení situace i v oblastech kraje, kde zpriva­tizovaná zařízení potřebnou péči neposkytují. Nesouhlasili jsme s privatizací zdravotních zařízení, nemáme problém je či ohrožené služby převzít.

Pod tíhou koronaviru zapadlo také důležité téma sucha a záboru zemědělské půdy, které se objeví v plné nahotě opět již toto léto. Razíme heslo „Ani hektar zemědělské půdy na sklady, ani litr vody nazmar“ a vnímáme to jako zásadní úkol, kterému se chceme věnovat. S tím souvisí i podpora domácí zemědělské produkce a soběstačnosti.

Chtěli bychom rozšířit pomoc zejména malým obcím o podporu služeb v nich, dlouhodobě stojíme o jejich oživování, aby se nestávaly pouhými noclehárna­mi. A to docílíme nejen dotacemi na infrastrukturu, kulturní aktivity, knihovny, ale i udržením dalších služeb. Ať již se jedná o obchod, poštu nebo ordinaci. Ostatně, inspiraci můžeme najít i v jiných krajích.

Letos by také měla být dokončena integrace dopravy. A tak se mimo dalšího rozvoje hromadné dopravy budeme zaměřovat i na zkapacitnění přetížených úseků a na zvýšení kvality cestování.

Novým způsobem chceme podpořit i bytovou výstavbu. Ta je sice záležitostí státu, měst a obcí, ale my jsme našli model, jak do nové bytové výstavby zapojit i kraj. Podpořil by zkrátka určitým podílem na investici obec, aby byty postavi­la, a za to by se část kapacity bytů vyhradila pro policisty, zdravotníky, učitele a další potřebné profese. Ve společných prostorách by navíc mohly být posky­továny i jiné potřebné služby.

A dalších cílů máme samozřejmě mnohem více.

---

Třešnička je ke stažení na https://sckr.kscm.cz/cs/aktualne/nase-informace/stredoceska-tresnicka-3-vydani-jaro-leto-2020